Zmiany w programie „500 plus” w 2021 r.

Od 2021 r. świadczenie wychowawcze „500 plus” będzie wypłacane na nowych zasadach. Zmianie ulega okres na jakie świadczenie jest przyznawane oraz termin do złożenia odpowiedniego wniosku.

Termin na złożenie wniosku

Zasadniczo wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach tzw. „programu Rodzina 500 plus” należało składać co roku. Jednakże obecnie obowiązuje dłuższy okres, na jaki zostało przyznane to świadczenie. Mianowicie, w sytuacji kiedy osoba uprawniona złożyła wniosek o świadczenie „500 plus” po 30 czerwca 2019 r., to świadczenie zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 r. W praktyce oznaczało to, że w 2020 r. nie było konieczności składania kolejnego wniosku.

W 2021 r. wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500 plus” na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 01 kwietnia danego roku w urzędzie. Natomiast wnioski składane drogą elektroniczną będą przyjmowane od dnia 01 lutego danego roku.

Okres na który zostanie przyznane świadczenie wychowawcze

W 2021 r. świadczenie wychowawcze „500 plus” zostanie przyznane na okres od dnia 01 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. Przy czym należy pamiętać, że wypłata tego świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W 2021 r. nie będzie przysługiwało wyrównanie za minione miesiące, jeżeli wniosek będzie wymagał uzupełnienia bądź poprawy.

Terminy złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz terminy wypłaty świadczenia prezentują się następująco:

  • wniosek złożony do 30 kwietnia 2021 r.  – ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.,
  • wniosek złożony w czasie od 01 maja do 31 maja 2021 r. – ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata nastąpi do dnia 31 lipca 2021 r.,
  • wniosek złożony w czasie od 01 czerwca do 30 czerwca – ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 r.,
  • wniosek złożony w czasie od 01 lipca do 31 lipca – ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata nastąpi do dnia 30 września 2021 r.,
  • wniosek złożony w czasie od 01 sierpnia do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata nastąpi do dnia 31 października 2021 r.,

Osoby uprawnione do złożenia wniosku

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego „500 plus” są:
– matka,
– ojciec,
– opiekun faktyczny dziecka,
– opiekun prawny dziecka,
– dyrektor domu pomocy społecznej.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W sytuacji kiedy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej wniosek składa on w urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407),

** Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 924).

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *