Bezskuteczna egzekucja alimentów i co dalej? #1 Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

Alimenty – samo ustalenie ich wysokości budzi zazwyczaj wiele emocji. Jak wiadomo alimenty są świadczeniem zasądzanym najczęściej od rodziców na rzecz dzieci. Jednak samo uzyskanie wyroku zasądzającego alimenty nie gwarantuje, że będą one regularnie oraz w pełnej wysokości płacone. Niestety jak pokazuje rzeczywistość często do ich skutecznego wyegzekwowania wiedzie długa droga.

Co zatem zrobić kiedy pomimo zasądzenia alimentów nie są one na bieżąco regulowane? O tym jakie można podjąć kroki w sytuacji bezskutecznej egzekucji alimentów będzie niniejsza seria wpisów. Omawiane będą poszczególne instytucje, które mogą pomóc uzyskać świadczenia alimentacyjne. Jako pierwsza zostanie opisana procedura pobierania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.

W sytuacji kiedy alimenty nie są płacone regularnie (bądź wcale) pierwszym krokiem zawsze powinno być skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego. Niestety jednak samo wytoczenie postępowania egzekucyjnego nie gwarantuje sukcesu. Co zatem zrobić w sytuacji kiedy nawet postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego jest bezskuteczne? W takiej sytuacji można spróbować uzyskać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Aby jednak je otrzymać należy najpierw spełnić określone ustawowo warunki. Niestety mimo, iż świadczenie to ma na celu pomoc w utrzymaniu osobom, które nie otrzymują zasądzonych alimentów (najczęściej małoletnim dzieciom) nie jest ono przyznawane zawsze i każdemu. 

Kryteria przyznania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

  1. Bezskuteczna egzekucja

O świadczenie z funduszu alimentacyjnego można się ubiegać dopiero wtedy kiedy egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna. O bezskutecznej egzekucji mówimy wtedy gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących alimentów. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

2. Kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Oprócz podwyższenia kryterium dochodowego wprowadzono tarczą antykryzysową 3.0 również tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”. Taka procedura nie była dotychczas w ogóle stosowana przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Co to oznacza w praktyce? Ten system zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie nie będzie skutkować utratą prawa do tych świadczeń, tak jak było do tej pory. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100,00 zł.

Więcej o tym mechanizmie można przeczytać w poniższym wpisie:

3. Komu przysługuje świadczenie

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Natomiast w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – alimenty przysługują bezterminowo.

4. Wysokość świadczenia 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

5. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. Ewentualnie urząd gminy lub miasta może wskazać instytucję do której należy złożyć taki wniosek. Postępowanie w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego. Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń udostępnia urząd wypłacający świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

6. Kto może złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *