Bezskuteczna egzekucja alimentów i co dalej? #2 Odebranie prawa jazdy

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej na koniec maja 2021 r. łączne zaległości rodziców, którzy nie płacą alimentów przekroczyły już 13 mld zł. 

Z płacenia alimentów nie wywiązuje się prawie 300 tys. rodziców, natomiast średni dług jednego rodzica, który nie płaci na dzieci to ok. 43,7 tys. zł. Jak widać skala problemu niewywiązywania się z płacenia alimentów jest ogromna. 

Jedną z sankcji jakie grożącą dłużnikowi alimentacyjnemu jest odebranie mu prawa jazdy. Być może dla wielu osób jest to zaskakująca procedura ale w praktyce często okazuje się być bardzo skuteczna.

Procedura odebrania prawa jazdy

Żeby móc skutecznie przeprowadzić procedurę odebrania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy konieczne jest spełnienie niżej opisanych warunków.

Orzeczenie o wysokości alimentów 

Podstawowym warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie procedury odebrania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest posiadanie orzeczenia sądowego (bądź ugody czy umowy) określającego wysokość alimentów. 

Bezskuteczna egzekucja 

Rozpocząć procedurę odebrania prawo jazdy można dopiero wtedy kiedy egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna. O bezskutecznej egzekucji mówimy wtedy gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących alimentów. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

Gdzie złożyć wniosek ? 

Wniosek podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego można złożyć do organu właściwego wierzyciela, czyli do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby otrzymującej alimenty. Do takiego wniosku należy dołączyć zaświadczenie od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji, które powinno zawierać informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. 

Jakie działania podejmowane są względem dłużnika alimentacyjnego

Względem takiego dłużnika przeprowadza się wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia jego sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej. Od dłużnika odbiera się również oświadczenie majątkowe (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) oraz informuje go o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia:

1) zobowiązuje się dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowy terminu na wykonanie tego zobowiązania;

2) informuje się właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Ważne! Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

Odebranie prawa jazdy 

Zatem w sytuacji kiedy wyżej opisane warunki zostaną spełnione i dłużnik alimentacyjny przez ostatnie 6 miesięcy nie płacił alimentów w wysokości co najmniej 50 % kwoty ustalonych alimentów wobec takiej osoby wydaje się decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Kiedy decyzja ta stanie się ostateczna organ właściwy dla dłużnika (czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) po uzyskaniu z Centralnej Ewidencji Kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji. Na podstawie niniejszego wniosku starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Czy dłużnik alimentacyjny może odzyskać prawo jazdy?

Tak, dłużnik alimentacyjny może odzyskać prawo jazdy w następujących sytuacjach: 

1) ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub

2) nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego – w przypadku jednorazowej spłaty całego zadłużenia.

W wypadku spełnienia jednej z powyższych przesłanek decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych  może zostać uchylona, a dłużnik odzyska prawo jazdy. 

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *