Krajowy Rejestr Zadłużonych

Z dniem 01 grudnia 2021 r. został uruchomiony Krajowy Rejestr Zadłużonych. Miał on działać już od kilkunastu miesięcy jednak z uwagi na pojawiające się problemy i postulaty został uruchomiony dopiero teraz. Wprowadzenie Krajowego Rejestru osób zadłużonych ma stanowić odpowiedź na trudną sytuację wierzycieli, którzy często są pozbawieni możliwości weryfikacji rzetelności swojego kontrahenta przed podjęciem współpracy gospodarczej. Co istotne w Krajowym Rejestrze Zadłużonych znajdą się także informacje o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest rejestrem jawnym, a dostęp do niego jest nieograniczony i bezpłatny. Żeby zweryfikować daną osobą lub firmę, niezbędny będzie tylko jej PESEL (w przypadku osób fizycznych) albo NIP (w przypadku firm) bądź sygnatura akt sprawy.

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych znajdą się w nim dane na temat następujących podmiotów:

 1. osób, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe, postępowania zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a także postępowania w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
 2. osób, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu niemożności uzyskania z egzekucji sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 3. wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Zgodnie z treścią ustawy wśród ujawnionych informacji o podmiotach wpisanych do KRZ znajdą się m.in.:

 • imię i nazwisko albo nazwa;
 • firma;
 • miejsce zamieszkania albo siedziby;
 • adres;
 • numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku — inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
 • numer NIP;
 • określenie, czy upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
 • nazwę sądu prowadzącego postępowanie;
 • sygnaturę akt sprawy;
 • informację o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego oraz informację o zakresie i sposobie wykonywania zarządu;
 • informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 • informację o zatwierdzeniu warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji oraz uwzględnieniu wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży;
 • informację o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego rodzaju.

Biorąc pod uwagę jawność rejestru, zakres informacji, jakie będzie można uzyskać jest dość szeroki. Czemu ma służyć ten rejestr? Z pozoru może on przypominać inne funkcjonujące obecnie rejestry dłużników. Jednak akurat ten skupia się przede wszystkim na podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub upadłością. Przede wszystkim stanie się bezpłatnym, źródłem informacji dla wierzyciela o sytuacji jego partnera biznesowego czy kontrahenta. Dotychczas  o tym czy dłużnik jest niewypłacalny wierzyciel dowiadywał się zazwyczaj już od syndyka, zarządcy albo nadzorcy sądowego już po ogłoszeniu upadłości, otwarciu restrukturyzacji albo po przejrzeniu danych zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być narzędziem  dającym możliwość sprawdzenia danego podmiotu czy osoby choćby przed zawarciem umowy czy podjęciem współpracy.

Poniżej link do wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych:

https://prs.ms.gov.pl/krz

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *