Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Na kwietniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc. Po tej podwyżce stopa referencyjna jest najwyższa od listopada 2012 r. W praktyce oznacza to, że raty kredytów hipotecznych rosną w zastraszającym tempie. Taka sytuacja w połączeniu z  wysoką inflacją (11% w marcu 2022 r. wg danych GUS) może okazać się niebezpieczną mieszanką i zagrozić sytuacji finansowej wielu gospodarstw domowych. 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem pakietu rozwiązań, które miałyby pomóc kredytobiorcom w obsłudze ich zobowiązań kredytowych. Jednak niewiele osób wie, że już w 2015 r. powstał Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Fundusz ten to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Rozwiązania funduszu skierowane są także dla kredytobiorców, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego. Niemniej aby obecnie skorzystać z tej formy wsparcia należy spełnić kilka dość rygorystycznych kryteriów – dlatego fundusz nie cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem wśród kredytobiorców. Być może planowe wsparci dla kredytobiorców będzie uwzględniało również modyfikacje zasad przyznawania pomocy z tego funduszu.

Rodzaje pomocy jaką można uzyskać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców 

1. Dofinansowanie rat

Ten rodzaj wsparcia polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty stanowiącej równowartość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego. Dofinansowanie nie może jednak wynosić więcej niż 2.000,00 zł miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli w trakcie 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a status osoby bezrobotnej był warunkiem otrzymania wsparcia).

Uzyskane wsparcie należy zwrócić po 2 latach od wypłaty ostatniej raty. Zwrot następuje w równych nieoprocentowanych ratach przez 12 lat na podstawie harmonogramu spłat.

W wypadku terminowej spłaty 100 rat uzyskanego wsparcia pozostała do zwrotu część może zostać umorzona.

2. Pożyczka na spłatę zadłużenia

W przypadku gdy kredytowana nieruchomość została sprzedana, a kwota otrzymana ze sprzedaży nie pokryła całego kredytu hipotecznego, możesz otrzymać pożyczkę na spłatę zadłużenia.

Kwota pożyczki nie może być wyższa niż 72.000,00 zł i jest przekazywana jednorazowo przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek banku, w którym zaciągnięto kredyt. Warunkiem zawarcia umowy pożyczki na spłatę zadłużenia jest dostarczenie umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

Okoliczności wyłączające przyznanie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

  1. utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z jego winy;
  2. jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (w przypadku, gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy, to łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy);
  3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;
  4. za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Ponadto pomoc nie będzie przyznana jeżeli w dniu złożenia wniosku:

  • kredytobiorca jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Pełny tekst ustawy o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz warunki przyznawanej pomocy można znaleźć pod poniższym linkiem: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002138/U/D20192138Lj.pdf

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *