Alimenty – podstawowe informacje potrzebne do złożenia pozwu

Posiadanie potomstwa to zarówno wielka odpowiedzialność, jak i obowiązek. Gdy dochodzi do rozpadu związku, wspólne małoletnie dzieci muszą mieć gwarancję funkcjonowania na podobnym poziomie, jak przed rozstaniem. Stąd też konieczne jest uregulowanie sprawy alimentów jakie należą się dziecku. 

Jakie dane należy podać w pozwie o alimenty

Składając pozę o alimenty należy podać następujące dane:

 • właściwy sąd wraz z jego adresem;
 • oznaczenie strony postępowania, czyli stronę powodową (ta która domaga się alimentów) oraz stronę pozwaną (czyli tą od której mają być zasądzone alimenty). Przy czym osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione są reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych: rodziców, opiekunów lub kuratorów;
 • kwotę alimentów jakiej się domagamy;
 • wartość przedmiotu sporu, czyli w wypadku alimentów jest to ich roczna wysokość tj. Np. 800,00 zł x 12 (miesięcy) = 9.600,00 zł;
 • uzasadnienie, czyli opis sytuacji życiowej dziecka oraz wyliczenie ponoszonych na nie wydatków. Wskazane jest udokumentowanie tych wydatków poprzez przedłożenie rachunków, faktur, potwierdzeń przelewów itp.;
 • wymieniamy załączniki, czyli dokumenty jakie zostały dołączone do pozwu;
 • pozew należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Gdzie składamy pozew o alimenty

Pozew o alimenty należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla zamieszkania uprawnionego do alimentów, czyli dziecka. Nie jest ważne zameldowanie w danej miejscowości, ale faktyczne zamieszkiwanie pod danym adresem.

Jakich świadczeń nie bierzemy pod uwagę, określając wysokość alimentów

Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

 1. świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i 195), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji
 2. świadczenia, wydatki i inne środki  finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. świadczenie wychowawcze – w ramach Programu Rodzina 500 Plus, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195);
 4. świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.).

Czy pozew o alimenty należy opłacić?

Pozew, w którym domagamy się alimentów jest wolny od opłat. Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma bowiem obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Stanowi o tym art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Czym jest klauzula wykonalności

Aby wyrok mógł być wykonany w drodze egzekucji, musi być  zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Sąd nadaje z urzędu klauzulę wykonalności wyrokowi alimentacyjnemu, czyli bez osobnego wniosku.  Jeśli jest to wyrok sądu w sprawie o alimenty – sąd od razu nadaje mu rygor natychmiastowej wykonalności, nawet jeśli nie jest prawomocny. Dopiero na podstawie wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności można wszcząć postępowanie egzekucyjne.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *