Zmiany w prawnie spadkowym w 2023 r.

Rok 2023 przyniesie duże zmiany w prawie spadkowym. Przyjęta nowelizacja przepisów ma na celu rozwiązanie problemów występujących w praktyce stosowania przepisów z zakresu prawa spadkowego. Obecne regulacje skutkują znacznym wzrostem liczby rozpatrywanych spraw. Założeniem zmian jest też skrócenie czasu trwania postępowań spadkowych. Zmiany zostały wprowadzone przez uchwaloną nowelizacją kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu rodzinnego z dnia 16 czerwca 2023 r. Zmiany te wejdą w życie po trzech miesiącach od daty ogłoszenia. Oto najważniejsze z nich:

1. Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie rodzicom odrzucenia niekorzystnego spadku w imieniu ich małoletnich dzieci. Dotychczas konieczna była zgoda sądu rodzinnego, uzyskana przez rodziców w ciągu sześciu miesięcy, aby odrzucić spadek w imieniu dziecka. Często w praktyce pojawiały się problemy z tego tytuły bowiem rodzice nie byli świadomi, że muszą dopełnić takiej procedury w imieniu dzieci albo nie zachowywali terminu do uzyskania zgody Sądu. Teraz rodzice będą mogli bez zgody sądu odrzucić spadek w imieniu dziecka, jeśli sami już go odrzucili. Zgoda sądu będzie wymagana jedynie w przypadku tzw. konfliktu interesu, czyli gdy dziecko zostanie powołane do spadku obok rodzica.

W celu usprawnienia rozpoznawania takich spraw, wnioski o zgodę na odrzucenie spadku będą składane od razu do sądu spadku. Dotychczas taki wniosek należało złożyć do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka. 

2. Zmniejszenie kręgu spadkobierców

Wprowadzone zmiany w prawie zawężają krąg spadkobierców ustawowych w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił najbliższych (dzieci, wnuków, małżonka, rodziców, rodzeństwa i ich potomków), a spadek przechodzi na dziadków, z których któremuś zmarłemu. Dotychczas udział spadkowy zmarłego przechodził na jego potomków bez względu na stopień pokrewieństwa. Po zmianach, ten krąg zostanie ograniczony do dzieci i wnuków, a w przypadku ich braku przysługiwać będzie pozostałym dziadkom. 

Tym samym wyłączeni od dziedziczenia zostaliby dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia, które często nie utrzymuje relacji ze spadkodawcą. Poszukiwanie przez Sąd tak dalekich krewnych oczywiście wydłużało znacznie samą procedurę. 

3. Poszerzenie katalogu przesłanek do wydziedziczenia

Ponadto nowelizacja umożliwia uznawanie za niegodne dziedziczenia osoby, które „uporczywie uchylały się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową”. Dotychczasowa zasada mówiła, że spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia jedynie w przypadku popełnienia ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy lub manipulowania go podstępem lub groźbą w celu sporządzenia testamentu.

Continue Reading

Ulga prorodzinna 4+

Kontynuując politykę prorodzinną przepisy Polskiego Ładu wprowadziły w ubiegłym roku nową ulgę dla  rodziców oraz opiekunów w dużych rodzinach.  PIT-0 dla rodzin 4+ jest adresowany do rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny w sytuacji wychowywania czwórki lub więcej dzieci. Z programu mogą skorzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice, którzy pozostają w związkach nieformalnych.

Jakie przychody podlegają uldze? 

Ulga obejmuje przychody:

 1. z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 2. z umów zlecenia zawartych z firmą,
 3. z działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przykład:

Małżeństwo ma zatem łącznie 2 x 85.528,00 zł przychodu bez podatku, tak samo każdy
z opiekunów. Dodatkowo każde z nich ma prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku,
tj. z dodatkowych 30.000,00 zł rocznie na każdą osobę.

W efekcie przychody uzyskane z innych niż z tych źródeł podatnik wykazuje i opodatkowuje tradycyjnie, według ogólnych zasad i płaci podatek dochodowy. W szczególności W zakresie nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym określonych w ustawie o PIT (np. o zysków kapitałowych, rozliczanych ryczałtem umów zlecenie do wartości 200,00 zł), zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zwolnienie przysługuje w całej i stałej wartości rocznie – nie dzieli się go w stosunku do okresu, w którym pełni się rolę rodzica lub opiekuna czwartego dziecka w danym roku. Wystarczy zatem, aby zostać nim w ostatnich dniach roku, aby przysługiwało prawo do pełnej kwoty zwolnienia.

Nie ma znaczenia, czy przed uzyskaniem statusu rodzica czwórki dzieci osoba w trakcie roku zarabiała, czy też zarobki te uzyskano dopiero po urodzeniu lub rozpoczęcia opieki nad czwartym dzieckiem. Zarobki za całego roku objęte będą zwolnieniem z podatku.

Ulga na dziecko powyżej 18 r.ż.

O ile możliwość skorzystania z ulgi 4+ przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci małoletnich nie przysparza większych trudności, to wobec uczących się między 18. a 25. rokiem życia zostały nałożone istotne ograniczenia. Ulga nie przysługuje w sytuacji, w której dorosłe dziecko w trakcie roku podatkowego:

 1. Podlegało opodatkowaniu podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – nie dotyczy to przychodów osiąganych z tzw. najmu prywatnego.
 2. Podlegało opodatkowaniu podatkiem tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym.
 3. Uzyskało w poprzednim roku dochody (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) wyższe niż 3089 zł. Do dochodów tych nie wlicza się renty. Szerzej na temat tej pułapki Polskiego Ładu informowaliśmy w artykule: Zarobki pełnoletniego dziecka a ulga 4+.

Ulga a inne preferencje podatkowe

Omawiane zwolnienie od opodatkowania przychodów nie wyklucza możliwości skorzystania  z ulgi prorodzinnej (na każde dziecko). W praktyce oznacza to, że po przekroczeniu powyższego limitu przychodów – gdy rodzice lub opiekunowie będą zobowiązani do zapłaty podatku – będą mogli dodatkowo odliczyć od podatku ulgę prorodzinną. W przypadku czwórki dzieci będzie to kwota 6 924,12 zł w skali roku, ponieważ wysokość ulgi na dzieci kształtuje się następująco:

1.112,04 zł –  kwota ulgi na pierwsze dziecko,

1.112,04 zł –  kwota ulgi na drugie dziecko,

2.000,04 zł –  kwota ulgi na trzecie dziecko,

2.700,00 zł –  kwota ulgi na czwarte i każde kolejne dziecko.

Wyłączenie stosowania ulgi 

Podatnik nie skorzysta jednak ze zwolnienia dla rodzin 4+, jeśli wspólnie z drugim małżonkiem wychowuje czwórkę dzieci, ale nie jest ich rodzicem czy opiekunem prawnym. Taka interpretacje urzędów skarbowych to zła wiadomość dla wychowujących dzieci z różnych związków, czyli tzw. rodzin patchworkowych. By skorzystać z nowej ulgi dla rodzin 4+, pod uwagę bierze się tylko własne dzieci czyli nieważne jest ile dzieci rodzice wychowują wspólnie.

Brzmienie przepisów o uldze dla rodziców 4+ wymaga literalnie wykonywania przez podatnika władzy rodzicielskiej, opieki prawnej, rodziny zastępczej nad czwórką dzieci.

Od kiedy obowiązuje ulga

Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Continue Reading

Zmiany w kodeksie pracy od 7 kwietnia 2023 r.

Już 7 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie szereg zmian w przepisach kodeksu pracy. Będą one dotyczyć m.in. pracy zdalnej, umów zawieranych na czas określony oraz umów zawieranych na okres próbny. To bez wątpienia czas, kiedy przed pracodawcami powstaje wiele wyzwań i nowych obowiązków. Nowelizacja kodeksu pracy ma wprowadzić do polskiego prawa unijne rozwiązania w zakresie zatrudnienia. Ustawodawca dąży do tego, aby pracownicy mieli stabilne miejsce zatrudnienia i najlepiej na umowie na czas nieokreślony. 

Natomiast prace nad nowelizacją przepisów, które umożliwiają stosowanie zdalnego trybu pracy na stałe, a nie jedynie w czasie pandemii (tzw. specustawa covidowa), prowadzone były już ponad dwóch lat. Nie ulega wątpliwości, że rynek pracy w ciągu ostatnich lat zmienił się diametralnie, głównie za sprawą pandemii. Praca zdalna i hybrydowa stanowią obecnie powszechne modele pracy. W takiej sytuacji konieczne było dostosowanie przepisów prawa pracy do nowych realiów.

Continue Reading

Dyrektywa work-life balance

W ostatnim czasie dużo uwagi poświęca się wdrożeniu w życie przepisów dyrektywy work-life balance. Dyrektywa 2019/1158/UE, bo o niej mowa, ustanawia minimalne wymagania mające na celu ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Wdrożenie jej spowoduje m.in. ustalenie zasad powrotu do pracy pracowników po zakończeniu wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem w jednym przepisie. Wspomniana dyrektywa ma na celu zapewnienie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz umożliwienie pracownikom (obojgu rodzicom) godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Jak wynika z uzasadnienia do projektu omawianej nowelizacji, celem powyższej zmiany jest zachęcenie ojców do korzystania z urlopu rodzicielskiego. Ponadto, rozwiązanie to ma promować i ułatwiać powrót matek na rynek pracy po okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Obecnie to właśnie na matkach spoczywa główny ciężar opieki nad dziećmi, co utrudnia im powrót do pracy zawodowej.

Continue Reading

Nowe stawki opodatkowania spadków i darowizn

Darowizna to inaczej nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Podczas tej czynności rodzi się obowiązek podatkowy w postaci podatku od spadków i darowizn. Szczegółowe zasady opodatkowania darowizn określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Ustawa ta stanowi, że wskaźniki te są waloryzowane w przypadku wysokiej inflacji, a ściślej: gdy ceny towarów nieżywnościowych trwałego użytku rosną o ponad 6%. Taka sytuacja miała miejsce w tym roku i z tego powodu zmieniło stawki kwot wolnych od podatków. Stosowne rozporządzenie weszło w życie dnia 13 października 2022 r.

Continue Reading

Chargeback – czym jest i jak działa?

Chargeback (z ang. obciążenie zwrotne) to procedura reklamacyjna inicjowana przez bank po otrzymaniu zgłoszenia od klienta korzystającego z karty płatniczej. Jest to usługa przede wszystkim działająca na korzyść klienta jako konsumenta i dbająca o jego interesy przed nieuczciwymi usługodawcami czy błędami systemów płatniczych. Ta usługa dostępna jest dla posiadaczy kart płatniczych wydanych przez Visę i MasterCard bez względu na to, czy klient korzysta z karty kredytowej, debetowej czy przedpłaconej.

Chargeback obejmuje m.in. transakcje kartami wykonane w terminalach POS, transakcje internetowe oraz wypłaty z bankomatów. Procedura zwrotu nie obejmuje wyłącznie wpłat do wpłatomatów i przelewów, zatem nie będzie pomocna jeśli klient wykona choćby błędny przelew bankowy. 

Kiedy można skorzystać z usługi chargeback?

Zgłoszenie żądania chargebacku można zgłosić z wielu powodów. Najczęściej klienci reklamują transakcję, której nie rozpoznają lub kiedy nie otrzymali kupionych towarów. Najczęstsze przyczyny wnioskowania o obciążenie zwrotne to:

 1. niedostarczenie zamówionego przedmiotu, usługi lub dowodu zakupu,
 2. dostarczenie produktu uszkodzonego lub niepełnego,
 3. pobranie opłaty za produkt lub usługę niezgodną z opisem,
 4. błędy autoryzacji płatności,
 5. towar został zwrócony, ale nie nastąpił zwrot pieniędzy od sprzedawcy,
 6. konto klienta zostało obciążone dwukrotnie lub na inną kwotę,
 7. płatność została wykonana przez inna osobę niż właściciel karty, np. kiedy karta płatnicza została skradziona lub wykradziono jej dane na portalu aukcyjnym,
 8. posiadacz karty nie rozpoznaje transakcji w historii płatności,
 9. płatność rozliczono w innej walucie niż ta zaakceptowana przez klienta w chwili dokonywania transakcji,
 10. wypłacenie przez bankomat jedynie części pieniędzy, przy obciążeniu konta pełną kwotą.

Jak wygląda procedura reklamacji?

Przede wszystkim każdy bank ma obowiązek przyjąć uzasadnioną przez klienta skargę. Na stronach poszczególnych banków można znaleźć różne opisy tej procedury. Niektóre banki nawet wprost nie używają słowa „chargeback”, co nie znaczy, że nie można tej procedury uruchomić. Przyjmowanie reklamacji chargeback jest bowiem obowiązkiem wszystkich wystawców kart, więc wystarczy w tej sprawie skontaktować się ze swoim bankiem w dowolny sposób. Można to zrobić osobiście, pisemnie lub przez infolinię banku.

Podczas rozmowy z konsultantem klient powinien zostać poinformowany, jakie dokumenty i dane dotyczące transakcji musi przedstawić. Przydatne mogą być dokumenty potwierdzające wcześniejsze próby reklamacji u usługodawcy czy wymieniona korespondencja. Po dokładnym opisaniu i udokumentowaniu przez nas sprawy, bank ma obowiązek przyjąć reklamację i rozpocząć procedurę. Proces wymaga analizy oraz oceny przez bank konkretnej sytuacji i zasadności zwrotu. Kiedy doszło do nieprawidłowości podczas zakupów, sprzedawca także ma prawo do obrony i przedstawienia swoich dowodów na wywiązanie się z umowy. Każdy przypadek jest inny, dlatego rozpatruje się go indywidualnie. W związku z tym niemożliwa jest pełna automatyzacja tej procedury bowiem może być ona  wykorzystywana przez nieuczciwych klientów, próbujących wyłudzić dodatkowe pieniądze od sprzedawców. Jeśli klient chce złożyć reklamację, a usługodawca chce uniknąć dodatkowych kosztów ma dwa wyjścia: dogadać się z klientem lub udowodnić, że transakcja przebiegła prawidłowo.

Czas na zgłoszenie reklamacji

Czas na zgłoszenie nieprawidłowości i rozpoczęcie procedury chargeback jest zależny od powodu reklamacji i rodzaju transakcji. Najczęściej konsument ma na to maksymalnie 120 dni kalendarzowych, które liczy się od daty przetworzenia transakcji lub otrzymania towarów.  Wyjątkiem są transakcje zagraniczne, kiedy to czas ten może zostać wydłużony do 180 dni. Sprzedawcy mają natomiast 30-45 dni, aby zebrać potrzebne dokumenty i przesłać odpowiedź w sprawie reklamacji.

Czy usługa chargeback jest płatna?

Procedura ta dla użytkownika karty jest bezpłatna i przerzuca na pozostałe podmioty zaangażowane w procesowanie transakcji płatniczej obowiązek wyjaśnienia przyczyn złożonej reklamacji i odzyskania środków pieniężnych na rzecz wnoszącego reklamację. 

Warto zatem wiedzieć o usłudze chargeback i domagać się od banku jej wykorzystania w przypadku zastrzeżeń do operacji wykonanej z użyciem karty. 

Continue Reading

Zmarnowany urlop. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudane wakacje

Wakacje mają być dla każdego czasem odpoczynku od pracy, codziennych obowiązków i stresu. Może się jednak okazać, że program wymarzonych wakacji w praktyce zupełnie nie przypomina tego z oferty widniejącej w kolorowych katalogach. Co zrobić w przypadku niewywiązania się biura podróży z umowy?  Jakie roszczenia przysługują w przypadku nieudanego urlopu?

Continue Reading

Niebieska Karta

Według danych Policji w 2021 r. odnotowano 141 409 sytuacji, dotyczących poszczególnych rodzajów przemocy tym 50.002 przypadki dotyczyły przemocy fizycznej, 70.611 psychicznej, 1.048 seksualnej, 1.548 ekonomicznej oraz 18.200 przypadki innego rodzaju przemocy. Podobnie jak w latach ubiegłych analiza danych statystycznych wskazuje, że najczęstszym rodzajem stosowanej przemocy w rodzinie jest przemoc psychiczna, która stanowi 49,93% ogólnej liczby przypadków przemocy w rodzinie, zaś na drugim miejscu pozostaje przemoc fizyczna (35,35%).

Zwykle osoba, która doznaje przemocy, bardzo boleśnie doświadcza jej skutków, a także skutków działania mechanizmów utrzymujących ją w sytuacji przemocy.

Na ogół, kiedy ofiara po raz pierwszy odważy się opowiedzieć o swojej sytuacji, bardzo się wstydzi, często jest przekonana, że to częściowo jej wina, że sprawca tak ją traktuje. Ponadto ofiara  uważa, że tylko ona ma tak trudną sytuację życiową albo wstydzi się przyznać w jakiej relacji funkcjonuje. 

Ofiara często przecież słyszy, że gdyby był/a inna/y (lepiej się starał/a, był/a posłuszna/y swojemu partnerowi, nie słuchał/a matki, siostry, brata, przyjaciółki/przyjaciela), gdyby…, to”  osoba stosująca przemoc nie musiałaby uciekać się do stosowania przemocy (bicia, krzyków, szarpania, krytykowania…itd.). Tutaj od razu zależy zauważyć, iż sprawcą przemocy może być zarówno mężczyzna jak i kobieta. 

Jednym z pierwszych kroków jakie może podjąć ofiara jest uruchomienie procedury Niebieskiej Karty. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (NK-A) przez przedstawiciela policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Co do samego przebiegu procedury Niebieskie Karty, jest ona podzielona na 6 etapów: 

 1. Wszczęcie procedury.
 2. Opracowanie indywidualnego planu pomocy.
 3. Oddziaływanie na sprawcę przemocy.
 4. Realizacja indywidualnego planu pomocy.
 5. Ewentualne zdarzenia niebezpieczne w trakcie procedury „Niebieskie Karty”.
 6. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.

Osobę dotkniętą przemocą w rodzinie zaprasza się następnie na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego bądź grupy roboczej, z siedzibą znajdującą się zazwyczaj przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje gmina, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Zespół interdyscyplinarny, składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, a czasami prokuratorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zapraszają na swoje posiedzenie osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, jednakże jej niestawiennictwo nie wstrzymuje dalszych prac zespołu lub grupy. Należy stawić się na zaproszenie, aby umożliwić i ułatwić udzielenie sobie pomocy. Na posiedzeniu tym członkowie zespołu lub grupy w obecności zaproszonej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają stosowny formularz „Niebieska Karta – C”.

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Spotkania z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie. Oznacza to, że osoba doznająca przemocy w rodzinie na pewno podczas swojej wizyty z przedstawicielami zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej nie spotka tam osoby, od której doznawała przemocy.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:

 1. diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;
 2. przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;
 3. motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
 4. przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;
 5. przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują tę osobę do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakończenie procedury Niebieskie Karty ma miejsce, gdy w rodzinie ustaje przemoc, istnieje uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie, zrealizowany zostanie indywidualny plan pomocy, lub rozstrzygnięty zostanie brak zasadności podejmowania działań.

W roku 2021 funkcjonariusze Policji wypełnili 64.250 formularzy „Niebieska Karta – A”.

Dlatego tak ważne jest reagowanie i szukanie pomocy. Na stronie https://www.niebieskalinia.org/56 udostępnione są bezpłatne materiały edukacyjne dotyczące procedury „Niebieskie Karty” adresowane są do osób, które poszukują informacji m.in. o procedurze „Niebieskie Karty”, o tym czym jest przemoc w rodzinie oraz na jaką pomoc mogą liczyć osoby uwikłane w sytuację przemocy.

1. Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” 22 668-70-00

Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 10.00 – 20.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy. Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

2. Od wielu lat Pogotowie Niebieska Linia IPZ prowadzi również Poradnię Mailową pod adresem poradnia@niebieskalinia.pl.

Continue Reading

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Na kwietniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc. Po tej podwyżce stopa referencyjna jest najwyższa od listopada 2012 r. W praktyce oznacza to, że raty kredytów hipotecznych rosną w zastraszającym tempie. Taka sytuacja w połączeniu z  wysoką inflacją (11% w marcu 2022 r. wg danych GUS) może okazać się niebezpieczną mieszanką i zagrozić sytuacji finansowej wielu gospodarstw domowych. 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem pakietu rozwiązań, które miałyby pomóc kredytobiorcom w obsłudze ich zobowiązań kredytowych. Jednak niewiele osób wie, że już w 2015 r. powstał Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Fundusz ten to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Rozwiązania funduszu skierowane są także dla kredytobiorców, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego. Niemniej aby obecnie skorzystać z tej formy wsparcia należy spełnić kilka dość rygorystycznych kryteriów – dlatego fundusz nie cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem wśród kredytobiorców. Być może planowe wsparci dla kredytobiorców będzie uwzględniało również modyfikacje zasad przyznawania pomocy z tego funduszu.

Continue Reading

Małżeńska wspólność majątkowa oraz ustanowienie rozdzielności majątkowej 

Temat pieniędzy jest delikatny i drażliwy, dlatego ludzie zasadniczo nie lubią o nich rozmawiać. Jednak małżonkowie muszą mieć pełną wiedzę co do tego jak kształtuje się ich ustrój majątkowy oraz sytuacja ekonomiczna. Pieniądze i ich wydatkowanie często bywają powodem kłótni w małżeństwie, a w wypadku podziału majątku wspólnego po rozwodzie, są zazwyczaj główną osią sporu. Dużo komplikacji powstaje właśnie z niewiedzy małżonków, co do zasad, jakie obowiązują zarówno w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej jak i w wypadku jej rozdzielności. Dlatego tak ważne jest aby małżonkowie mieli świadomość co właściwie wchodzi w skład majątku wspólnego, a co nie. Dodatkowo małżonkowie mają możliwość, w czasie trwania małżeństwa, regulowania ustroju majątkowego w zależności od swoich indywidualnych potrzeb.

Czym jest małżeńska wspólność majątkowa?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie z mocy prawa zmieniają swój status majątkowy i powstaje między nimi ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. Jest to w dalszym ciągu najpopularniejsze rozwiązanie jakie wybierają małżonkowie w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Oznacza to mniej więcej tyle, że od tej pory majątek gromadzony jest wspólny (poza niżej wskazanymi wyjątkami) – czyli jak to się potocznie mawia: co moje, to i Twoje.

Continue Reading