Zdrada emocjonalna jako przyczyna rozwodu, czyli kochanie ale to nic takiego…

Według ostatniego raportu opublikowanego w „Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking” 2/3 użytkowników popularnej aplikacji randkowej pozostaje w związku (także małżeńskim). Zatem rodzi się podstawowe pytanie czego takie osoby szukają w aplikacji, która zasadniczo ma służyć właśnie znalezieniu partnera? Czy chodzi tylko o dostarczenie sobie rozrywki i komunikacji z innymi użytkownikami, a może o podniesienie własnej samooceny? Czy faktycznie relacja pozaintymna z inną osobą jest tak niewinna jak może się wydawać czy może jest to po prostu zdrada? Bo nie tylko współżycie intymne z osobą trzecią jest przecież zdradą. W odróżnieniu od zdrady fizycznej, zdrada emocjonalna angażuje i pochłania dużo więcej emocji i czasu. Trudniej ją rozpoznać i często jest bagatelizowana. Niemniej taka forma zdrady może być taką samą przyczyną rozwodu jak zdrada fizyczna.

Continue Reading

Ulga prorodzinna 4+

Kontynuując politykę prorodzinną przepisy Polskiego Ładu wprowadziły w ubiegłym roku nową ulgę dla  rodziców oraz opiekunów w dużych rodzinach.  PIT-0 dla rodzin 4+ jest adresowany do rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny w sytuacji wychowywania czwórki lub więcej dzieci. Z programu mogą skorzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice, którzy pozostają w związkach nieformalnych.

Jakie przychody podlegają uldze? 

Ulga obejmuje przychody:

 1. z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 2. z umów zlecenia zawartych z firmą,
 3. z działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przykład:

Małżeństwo ma zatem łącznie 2 x 85.528,00 zł przychodu bez podatku, tak samo każdy
z opiekunów. Dodatkowo każde z nich ma prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku,
tj. z dodatkowych 30.000,00 zł rocznie na każdą osobę.

W efekcie przychody uzyskane z innych niż z tych źródeł podatnik wykazuje i opodatkowuje tradycyjnie, według ogólnych zasad i płaci podatek dochodowy. W szczególności W zakresie nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym określonych w ustawie o PIT (np. o zysków kapitałowych, rozliczanych ryczałtem umów zlecenie do wartości 200,00 zł), zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zwolnienie przysługuje w całej i stałej wartości rocznie – nie dzieli się go w stosunku do okresu, w którym pełni się rolę rodzica lub opiekuna czwartego dziecka w danym roku. Wystarczy zatem, aby zostać nim w ostatnich dniach roku, aby przysługiwało prawo do pełnej kwoty zwolnienia.

Nie ma znaczenia, czy przed uzyskaniem statusu rodzica czwórki dzieci osoba w trakcie roku zarabiała, czy też zarobki te uzyskano dopiero po urodzeniu lub rozpoczęcia opieki nad czwartym dzieckiem. Zarobki za całego roku objęte będą zwolnieniem z podatku.

Ulga na dziecko powyżej 18 r.ż.

O ile możliwość skorzystania z ulgi 4+ przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci małoletnich nie przysparza większych trudności, to wobec uczących się między 18. a 25. rokiem życia zostały nałożone istotne ograniczenia. Ulga nie przysługuje w sytuacji, w której dorosłe dziecko w trakcie roku podatkowego:

 1. Podlegało opodatkowaniu podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – nie dotyczy to przychodów osiąganych z tzw. najmu prywatnego.
 2. Podlegało opodatkowaniu podatkiem tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym.
 3. Uzyskało w poprzednim roku dochody (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) wyższe niż 3089 zł. Do dochodów tych nie wlicza się renty. Szerzej na temat tej pułapki Polskiego Ładu informowaliśmy w artykule: Zarobki pełnoletniego dziecka a ulga 4+.

Ulga a inne preferencje podatkowe

Omawiane zwolnienie od opodatkowania przychodów nie wyklucza możliwości skorzystania  z ulgi prorodzinnej (na każde dziecko). W praktyce oznacza to, że po przekroczeniu powyższego limitu przychodów – gdy rodzice lub opiekunowie będą zobowiązani do zapłaty podatku – będą mogli dodatkowo odliczyć od podatku ulgę prorodzinną. W przypadku czwórki dzieci będzie to kwota 6 924,12 zł w skali roku, ponieważ wysokość ulgi na dzieci kształtuje się następująco:

1.112,04 zł –  kwota ulgi na pierwsze dziecko,

1.112,04 zł –  kwota ulgi na drugie dziecko,

2.000,04 zł –  kwota ulgi na trzecie dziecko,

2.700,00 zł –  kwota ulgi na czwarte i każde kolejne dziecko.

Wyłączenie stosowania ulgi 

Podatnik nie skorzysta jednak ze zwolnienia dla rodzin 4+, jeśli wspólnie z drugim małżonkiem wychowuje czwórkę dzieci, ale nie jest ich rodzicem czy opiekunem prawnym. Taka interpretacje urzędów skarbowych to zła wiadomość dla wychowujących dzieci z różnych związków, czyli tzw. rodzin patchworkowych. By skorzystać z nowej ulgi dla rodzin 4+, pod uwagę bierze się tylko własne dzieci czyli nieważne jest ile dzieci rodzice wychowują wspólnie.

Brzmienie przepisów o uldze dla rodziców 4+ wymaga literalnie wykonywania przez podatnika władzy rodzicielskiej, opieki prawnej, rodziny zastępczej nad czwórką dzieci.

Od kiedy obowiązuje ulga

Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Continue Reading

Niebieska Karta

Według danych Policji w 2021 r. odnotowano 141 409 sytuacji, dotyczących poszczególnych rodzajów przemocy tym 50.002 przypadki dotyczyły przemocy fizycznej, 70.611 psychicznej, 1.048 seksualnej, 1.548 ekonomicznej oraz 18.200 przypadki innego rodzaju przemocy. Podobnie jak w latach ubiegłych analiza danych statystycznych wskazuje, że najczęstszym rodzajem stosowanej przemocy w rodzinie jest przemoc psychiczna, która stanowi 49,93% ogólnej liczby przypadków przemocy w rodzinie, zaś na drugim miejscu pozostaje przemoc fizyczna (35,35%).

Zwykle osoba, która doznaje przemocy, bardzo boleśnie doświadcza jej skutków, a także skutków działania mechanizmów utrzymujących ją w sytuacji przemocy.

Na ogół, kiedy ofiara po raz pierwszy odważy się opowiedzieć o swojej sytuacji, bardzo się wstydzi, często jest przekonana, że to częściowo jej wina, że sprawca tak ją traktuje. Ponadto ofiara  uważa, że tylko ona ma tak trudną sytuację życiową albo wstydzi się przyznać w jakiej relacji funkcjonuje. 

Ofiara często przecież słyszy, że gdyby był/a inna/y (lepiej się starał/a, był/a posłuszna/y swojemu partnerowi, nie słuchał/a matki, siostry, brata, przyjaciółki/przyjaciela), gdyby…, to”  osoba stosująca przemoc nie musiałaby uciekać się do stosowania przemocy (bicia, krzyków, szarpania, krytykowania…itd.). Tutaj od razu zależy zauważyć, iż sprawcą przemocy może być zarówno mężczyzna jak i kobieta. 

Jednym z pierwszych kroków jakie może podjąć ofiara jest uruchomienie procedury Niebieskiej Karty. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (NK-A) przez przedstawiciela policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Co do samego przebiegu procedury Niebieskie Karty, jest ona podzielona na 6 etapów: 

 1. Wszczęcie procedury.
 2. Opracowanie indywidualnego planu pomocy.
 3. Oddziaływanie na sprawcę przemocy.
 4. Realizacja indywidualnego planu pomocy.
 5. Ewentualne zdarzenia niebezpieczne w trakcie procedury „Niebieskie Karty”.
 6. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.

Osobę dotkniętą przemocą w rodzinie zaprasza się następnie na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego bądź grupy roboczej, z siedzibą znajdującą się zazwyczaj przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje gmina, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Zespół interdyscyplinarny, składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, a czasami prokuratorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zapraszają na swoje posiedzenie osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, jednakże jej niestawiennictwo nie wstrzymuje dalszych prac zespołu lub grupy. Należy stawić się na zaproszenie, aby umożliwić i ułatwić udzielenie sobie pomocy. Na posiedzeniu tym członkowie zespołu lub grupy w obecności zaproszonej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają stosowny formularz „Niebieska Karta – C”.

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Spotkania z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie. Oznacza to, że osoba doznająca przemocy w rodzinie na pewno podczas swojej wizyty z przedstawicielami zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej nie spotka tam osoby, od której doznawała przemocy.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:

 1. diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;
 2. przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;
 3. motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
 4. przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;
 5. przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują tę osobę do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakończenie procedury Niebieskie Karty ma miejsce, gdy w rodzinie ustaje przemoc, istnieje uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie, zrealizowany zostanie indywidualny plan pomocy, lub rozstrzygnięty zostanie brak zasadności podejmowania działań.

W roku 2021 funkcjonariusze Policji wypełnili 64.250 formularzy „Niebieska Karta – A”.

Dlatego tak ważne jest reagowanie i szukanie pomocy. Na stronie https://www.niebieskalinia.org/56 udostępnione są bezpłatne materiały edukacyjne dotyczące procedury „Niebieskie Karty” adresowane są do osób, które poszukują informacji m.in. o procedurze „Niebieskie Karty”, o tym czym jest przemoc w rodzinie oraz na jaką pomoc mogą liczyć osoby uwikłane w sytuację przemocy.

1. Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” 22 668-70-00

Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 10.00 – 20.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy. Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

2. Od wielu lat Pogotowie Niebieska Linia IPZ prowadzi również Poradnię Mailową pod adresem poradnia@niebieskalinia.pl.

Continue Reading

Kara pieniężna za brak realizacji ustalonych kontaktów z dzieckiem 

Jak zazwyczaj bywa w sytuacji rozpadu związku, kontakty dziecka z rodzicem z którym ono nie zamieszkuje, są w jakiś określony sposób regulowane. Może być to ugoda zawarta między stronami albo orzeczenie sądu. należy pamiętać o tym, że kontakty rodzica z dzieckiem są nie tylko jego prawem ale też i obowiązkiem. Czy zatem rodzic może zapłacić karę za spóźnienie albo nieobecność na ustalonym spotkaniu z dzieckiem? Tak. Takie stanowisko ostatnio potwierdził po raz kolejny Sąd Najwyższy. 

Nałożenie takiej sankcji finansowej ma zdyscyplinować rodzica do prawidłowej realizacji kontaktów z dzieckiem. Oczywistym jest bowiem jakim zawodem jest dla dziecka sytuacja kiedy rodzic nie stawia się na umówione spotkanie. Ponadto takie sytuacje dezorganizują również życie drugiego rodzica, który musi dziecko do spotkania przygotować. Skoro zatem kontakty zostały ustalone w określony sposób to rodzice powinni dołożyć wszelkich starań aby były one prawidłowo i systematycznie wykonywane. Bez wątpienia prawidłowa realizacja kontaktów zapewnia też poczucie bezpieczeństwa samemu dziecku i podtrzymuje jego więź emocjonalną z rodzicem, z którym na co dzień nie przebywa.

Continue Reading

Świadczenie 500 plus a opieka naprzemienna

Na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*, potocznie nazywanej Programem „500 plus”, wprowadzono nowe świadczenie wychowawczego na dzieci. Aktualnie jego wysokość to kwota 500,00 zł na każde dziecko w rodzinie. Celem świadczenia 500 plus jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Przywołana wyżej ustawa przewiduje, iż świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Jednocześnie w razie zbiegu praw rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka do 500 plus, świadczenie wypłaca się temu, kto faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jednakże często w sytuacji kiedy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, ale w podobnej mierze zajmują się dzieckiem, powstają spory dotyczące tego, komu powinno wtedy przysługiwać świadczenie 500 plus. 

Czym jest piecza naprzemienna nad dzieckiem?

Wstępnie trzeba wyjaśnić, że z pieczą naprzemienną (potocznie nazywaną też opieką naprzemienną) mamy do czynienia wtedy, gdy obydwoje rodzice zajmują się dzieckiem w jednakowym stopniu, w stworzonych przez siebie warunkach czyli np. dziecko przebywa tydzień czy miesiąc u ojca, a następnie przez taki sam czas przebywa u matki. Przy czym obojgu rodzicom w takiej sytuacji musi przysługiwać pełnia władzy rodzicielskiej. Jednakże w żadnym z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie znajdziemy pojęcia pieczy naprzemiennej ani jej definicji. Nie oznacza to jednak niedopuszczalności jej orzekania przez Sądy – wynika ona po prostu z praktyki sądowej w tym zakresie. W Polsce pieczę naprzemienną  orzeka się właściwie dopiero od kilku lat.  W innych europejskich krajach jest to rozwiązanie dużo powszechniej stosowane. Nie jest to co prawda podstawowa forma opieki nad dzieckiem, ale staje się ona coraz popularniejsza w Polsce. 

Dla kogo świadczenie 500 plus?

Zgodnie z przepisem 5 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Przy czym przyjmuje się, iż obecnie nie można przyjmować, że fakt sprawowania opieki naprzemiennej musi wynikać wprost z sentencji orzeczenia. Oznacza to, że nawet jeśli w wyroku rozwodowym sąd nie orzeknie wprost, że rodzice wykonują wobec dziecka pieczę naprzemienną, to można tak przyjąć, jeśli „po równo” zajmują się dzieckiem. Czyli znaczenie ma faktyczne wykonywanie tej pieczy nad dzieckiem, a nie literalne brzmienie wyroku rozwodowego. 

Na końcu należy zauważyć, że ustawodawca nie powiązał prawa do świadczenia wychowawczego z ewentualnym obowiązkiem alimentacyjnym – taka okoliczność pozostaje więc bez wpływu na możliwość uzyskania świadczenia 500 plus. Oceniając prawo do świadczenia wychowawczego organy nie mogą brać pod uwagę jakichkolwiek innych przesłanek, niż te wskazane w przepisach ustawy.

Continue Reading

Małżeńska wspólność majątkowa oraz ustanowienie rozdzielności majątkowej 

Temat pieniędzy jest delikatny i drażliwy, dlatego ludzie zasadniczo nie lubią o nich rozmawiać. Jednak małżonkowie muszą mieć pełną wiedzę co do tego jak kształtuje się ich ustrój majątkowy oraz sytuacja ekonomiczna. Pieniądze i ich wydatkowanie często bywają powodem kłótni w małżeństwie, a w wypadku podziału majątku wspólnego po rozwodzie, są zazwyczaj główną osią sporu. Dużo komplikacji powstaje właśnie z niewiedzy małżonków, co do zasad, jakie obowiązują zarówno w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej jak i w wypadku jej rozdzielności. Dlatego tak ważne jest aby małżonkowie mieli świadomość co właściwie wchodzi w skład majątku wspólnego, a co nie. Dodatkowo małżonkowie mają możliwość, w czasie trwania małżeństwa, regulowania ustroju majątkowego w zależności od swoich indywidualnych potrzeb.

Czym jest małżeńska wspólność majątkowa?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie z mocy prawa zmieniają swój status majątkowy i powstaje między nimi ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. Jest to w dalszym ciągu najpopularniejsze rozwiązanie jakie wybierają małżonkowie w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Oznacza to mniej więcej tyle, że od tej pory majątek gromadzony jest wspólny (poza niżej wskazanymi wyjątkami) – czyli jak to się potocznie mawia: co moje, to i Twoje.

Continue Reading

Planowane zmiany w rozwodach i alimentach

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w I półroczu ubiegłego roku do sądów okręgowych w całym kraju wpłynęło 38,7 tys. pozwów o rozwód. To o prawie 14 % więcej niż rok wcześniej. W niemal połowie spraw rozwodowych mamy do czynienia z sytuacją, gdzie małżonkowie mają małoletnie dzieci.

Obecnie prowadzone są prace legislacyjne odnośnie zmiany przepisów w sprawach o rozwód, kiedy małżonkowie mają małoletnie dzieci oraz w sprawach o alimenty. Jakie zmiany proponuje zatem resort sprawiedliwości?*

Continue Reading

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 2022 r.

Z początkiem 2022 r. mają zacząć obowiązywać nowe rozwiązania wynikające z Polskiego Ładu. Z dniem 01 stycznia 2022 r. wprowadzony zostanie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców, jako jeden z elementów zaproponowanych w Polskim Ładzie. 

Komu będzie przysługiwać świadczenie?

Świadczenie będzie przysługiwać rodzicom dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – czyli łącznie po 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już obecnie mają dwoje lub więcej dzieci w tym wieku W takiej sytuacji świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Świadczenie będzie przysługiwać bez względu na dochód jaki osiągają rodzice i nie będzie opodatkowane.

Continue Reading

Bezskuteczna egzekucja alimentów i co dalej? #4 Egzekucja alimentów od rodzica mieszkającego za granicą  – Unia Europejska

Jedną z sytuacji mogącą powodować problemy ze ściągalnością alimentów jest wyjazd za granicę osoby zobowiązanej do ich płacenia. Jak wiadomo komornicy sądowi mogą działać jedynie na terenie Polski i nie mają uprawnień do prowadzenia czynności egzekucyjnych na terenie innego kraju. Tym samym często w sytuacji wyjazdu rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów za granicę pojawia się problem z ich egzekwowaniem. Często też sami dłużnicy alimentacyjni myślą, że taki wyjazd uchroni ich od konieczności płacenia alimentów i będą mogli zacząć życie z „czystą kartą” w nowym miejscu. Czy taki wyjazd faktycznie oznacza, że w kwestii alimentów nie da się już nic zrobić? Otóż nie – są prawne rozwiązania, które pomogą uprawnionym do alimentów w takiej sytuacji. Tym samym dłużnik alimentacyjny, który wyjechał za granicę, aby tym samym uniknąć zapłaty alimentów, nie pozostaje bezkarny.

To jak będzie przebiegała procedura dotycząca egzekucji alimentów i jakie dokumenty będą potrzebne będzie zależeć od tego w jakim kraju mieszka dłużnik – czyli rodzic, który nie płaci alimentów. Procedura egzekwowania alimentów za granicą nie jest aż tak skomplikowana jak może się wydawać, ponieważ odbywa się za pośrednictwem i z pomocą sądu polskiego i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Continue Reading

Czym jest alienacja rodzicielska i dlaczego dziecko ma prawo do obojga rodziców

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku orzeczono 65341 rozwodów, gdzie 37144 dotyczyło małżeństw z dziećmi. Dane te nie obejmują oczywiście rozpadu związków partnerskich z których również pochodzą dzieci. Tym samym w skali roku mamy do czynienia z sytuację kiedy co najmniej kilkadziesiąt jeśli nie kilkaset tysięcy (!) dzieci zostaje postawionych w sytuacji rozpadu związku ich rodziców. I niestety wskutek takiej sytuacji wiele dzieci zostaje poddanych alienacji rodzicielskiej. 

Rozstanie rodziców, niezależnie czy to czy następuje w wyniku rozwodu czy zakończenia związku partnerskiego, zawsze niesie ze sobą konsekwencje również dla ich dziecka. Niestety ale jest to nieuniknione. Wtedy jednak to rolą rodziców powinno być przeprowadzenie dziecka przez ten proces w taki sposób aby poniosło ono jak najmniejsze koszty emocjonalne związane z tym rozstaniem. Jak również wiadomo, po każdym rozpadzie związku konieczne jest uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicem, z którym nie będzie już ono zamieszkiwać. W sytuacji rozwodu Sąd jest zobowiązany do roztrzygnięcia w tym zakresie chyba że obie strony zgodnie wskażą, że można od tego odstąpić. W sytuacji kiedy zakończeniu ulega związek partnerski rodzice albo polubownie rozstrzygną tę kwestię albo skierują sprawę na drogę postępowania sądowego celem ustalenia kontaktów z dzieckiem. 

Zdarza się, że po rozstaniu rodzic ma nieograniczone prawo do kontaktów z dzieckiem i spotkania odbywają się  za zgodnym porozumiem rodziców z uwzględnieniem rozkładu dnia dziecka. Wtedy rodzic nie musi czekać na określony dzień spotkania czy też widywać się z dzieckiem tylko w określonych odgórnie godzinach. Byłaby to sytuacja optymalna dla dziecka ale w praktyce nie jest często spotykana. Częściej te kontakty zostają „sztywno” uregulowane i należy się do nich dostosować. Teoretycznie takie rozwiązanie powinno ustabilizować sytuację po rozstaniu, bowiem każdy z rodziców wie kiedy kontakty będą się odbywać, wie o tym również dziecko zatem nie powinny tutaj zaistnieć jakieś dodatkowe problemy. Jednak w praktyce dzieje się niestety inaczej. 

Rodzice dziecka mogą pozostawać w otwartym konflikcie, co odbija się potem na realizacji kontaktów jednego z nim z dzieckiem. Dorośli nie mają jeszcze przepracowanego rozstania i wzajemne negatywne nastawienie, pretensje i zarzuty przenoszą właśnie na dzieci. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy jedno z nich utrudnia lub wręcz uniemożliwia kontakt dziecka z drugim rodzicem. I tutaj pojawia się właśnie problem alienacji rodzicielskiej.

Continue Reading