Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 2022 r.

Z początkiem 2022 r. mają zacząć obowiązywać nowe rozwiązania wynikające z Polskiego Ładu. Z dniem 01 stycznia 2022 r. wprowadzony zostanie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców, jako jeden z elementów zaproponowanych w Polskim Ładzie. 

Komu będzie przysługiwać świadczenie?

Świadczenie będzie przysługiwać rodzicom dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – czyli łącznie po 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już obecnie mają dwoje lub więcej dzieci w tym wieku W takiej sytuacji świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Świadczenie będzie przysługiwać bez względu na dochód jaki osiągają rodzice i nie będzie opodatkowane.

Continue Reading

Bezskuteczna egzekucja alimentów i co dalej? #4 Egzekucja alimentów od rodzica mieszkającego za granicą  – Unia Europejska

Jedną z sytuacji mogącą powodować problemy ze ściągalnością alimentów jest wyjazd za granicę osoby zobowiązanej do ich płacenia. Jak wiadomo komornicy sądowi mogą działać jedynie na terenie Polski i nie mają uprawnień do prowadzenia czynności egzekucyjnych na terenie innego kraju. Tym samym często w sytuacji wyjazdu rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów za granicę pojawia się problem z ich egzekwowaniem. Często też sami dłużnicy alimentacyjni myślą, że taki wyjazd uchroni ich od konieczności płacenia alimentów i będą mogli zacząć życie z „czystą kartą” w nowym miejscu. Czy taki wyjazd faktycznie oznacza, że w kwestii alimentów nie da się już nic zrobić? Otóż nie – są prawne rozwiązania, które pomogą uprawnionym do alimentów w takiej sytuacji. Tym samym dłużnik alimentacyjny, który wyjechał za granicę, aby tym samym uniknąć zapłaty alimentów, nie pozostaje bezkarny.

To jak będzie przebiegała procedura dotycząca egzekucji alimentów i jakie dokumenty będą potrzebne będzie zależeć od tego w jakim kraju mieszka dłużnik – czyli rodzic, który nie płaci alimentów. Procedura egzekwowania alimentów za granicą nie jest aż tak skomplikowana jak może się wydawać, ponieważ odbywa się za pośrednictwem i z pomocą sądu polskiego i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Continue Reading

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Z dniem 01 grudnia 2021 r. został uruchomiony Krajowy Rejestr Zadłużonych. Miał on działać już od kilkunastu miesięcy jednak z uwagi na pojawiające się problemy i postulaty został uruchomiony dopiero teraz. Wprowadzenie Krajowego Rejestru osób zadłużonych ma stanowić odpowiedź na trudną sytuację wierzycieli, którzy często są pozbawieni możliwości weryfikacji rzetelności swojego kontrahenta przed podjęciem współpracy gospodarczej. Co istotne w Krajowym Rejestrze Zadłużonych znajdą się także informacje o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Continue Reading

Czym jest alienacja rodzicielska i dlaczego dziecko ma prawo do obojga rodziców

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku orzeczono 65341 rozwodów, gdzie 37144 dotyczyło małżeństw z dziećmi. Dane te nie obejmują oczywiście rozpadu związków partnerskich z których również pochodzą dzieci. Tym samym w skali roku mamy do czynienia z sytuację kiedy co najmniej kilkadziesiąt jeśli nie kilkaset tysięcy (!) dzieci zostaje postawionych w sytuacji rozpadu związku ich rodziców. I niestety wskutek takiej sytuacji wiele dzieci zostaje poddanych alienacji rodzicielskiej. 

Rozstanie rodziców, niezależnie czy to czy następuje w wyniku rozwodu czy zakończenia związku partnerskiego, zawsze niesie ze sobą konsekwencje również dla ich dziecka. Niestety ale jest to nieuniknione. Wtedy jednak to rolą rodziców powinno być przeprowadzenie dziecka przez ten proces w taki sposób aby poniosło ono jak najmniejsze koszty emocjonalne związane z tym rozstaniem. Jak również wiadomo, po każdym rozpadzie związku konieczne jest uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicem, z którym nie będzie już ono zamieszkiwać. W sytuacji rozwodu Sąd jest zobowiązany do roztrzygnięcia w tym zakresie chyba że obie strony zgodnie wskażą, że można od tego odstąpić. W sytuacji kiedy zakończeniu ulega związek partnerski rodzice albo polubownie rozstrzygną tę kwestię albo skierują sprawę na drogę postępowania sądowego celem ustalenia kontaktów z dzieckiem. 

Zdarza się, że po rozstaniu rodzic ma nieograniczone prawo do kontaktów z dzieckiem i spotkania odbywają się  za zgodnym porozumiem rodziców z uwzględnieniem rozkładu dnia dziecka. Wtedy rodzic nie musi czekać na określony dzień spotkania czy też widywać się z dzieckiem tylko w określonych odgórnie godzinach. Byłaby to sytuacja optymalna dla dziecka ale w praktyce nie jest często spotykana. Częściej te kontakty zostają „sztywno” uregulowane i należy się do nich dostosować. Teoretycznie takie rozwiązanie powinno ustabilizować sytuację po rozstaniu, bowiem każdy z rodziców wie kiedy kontakty będą się odbywać, wie o tym również dziecko zatem nie powinny tutaj zaistnieć jakieś dodatkowe problemy. Jednak w praktyce dzieje się niestety inaczej. 

Rodzice dziecka mogą pozostawać w otwartym konflikcie, co odbija się potem na realizacji kontaktów jednego z nim z dzieckiem. Dorośli nie mają jeszcze przepracowanego rozstania i wzajemne negatywne nastawienie, pretensje i zarzuty przenoszą właśnie na dzieci. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy jedno z nich utrudnia lub wręcz uniemożliwia kontakt dziecka z drugim rodzicem. I tutaj pojawia się właśnie problem alienacji rodzicielskiej.

Continue Reading

Bezskuteczna egzekucja alimentów i co dalej? #3 Przestępstwo niealimentacji

Jak wynika z aktualnych danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej łączne zaległości dłużników alimentacyjnych przekroczyły na koniec maja 2021 r. aż 13 miliardów złotych. W Polsce z płacenia alimentów nie wywiązuje się prawie 300 tysięcy rodziców.

Jednym z powodów tak dużego problemu ze ściągalnością świadczeń może być fakt, że niepłacenie alimentów jest jednak nadal pobłażliwie traktowane lub nawet społecznie akceptowane. Często zdarza się, że osoby bliskie dłużnika alimentacyjnego „chronią” go przed skuteczną egzekucją alimentów. Dlatego z uwagi na tak duży problem ze ściągalnością alimentów w 2019 roku nastąpiła zmiana przepisów prawa karnego i wprowadzenie nowego typu przestępstwa niealimentacji. Taki zabieg miał być narzędziem do surowego karania dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się od płacenia zasądzonych alimentów na rzecz dzieci.

Continue Reading

Mediacje w praktyce #szkoła

Czy w szkołach występują konflikty? Bez wątpienia i chyba nie można się oszukiwać, że ten stan kiedykolwiek się zmieni. Konflikt jest zjawiskiem niejako wpisanym w ludzką naturę oraz nasze życie społeczne. Sytuacje sporne pojawiają się w każdej grupie społecznej i szkoła nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Można nawet powiedzieć, że sytuacje występujące w szkole są w pewnym sensie odzwierciedleniem zdarzeń ogólnie występujących w społeczeństwie problemów – ale w takiej mikroskali. Nie można też pominąć, że na przestrzeni ostatnich lat widać, jak rozwijają się zachowania agresywne dzieci i młodzieży w szkole. 

Szkoła to specyficzne środowisko, w którym dzieci spędzają ogrom czasu, zdobywając nie tylko wiedzę, ale też ucząc się właśnie zachowań społecznych. Szkoła nie jest tym samym wyłącznie placówką dydaktyczną ale stanowi również przestrzeń gdzie młodzi ludzie mają możliwość wchodzenia w różne interakcje społeczne. Jest to obszar  rozwoju poznawczego, emocjonalnego, jak też interpersonalnego i społecznego funkcjonowania. W środowisku szkolnym mamy do czynienia z obszarem ścierania się odmienności na wielu polach takich jak np. poglądy, potrzeby, wygląd etc. Z uwagi na to dochodzi powstawania trudnych sytuacji konfliktowych, od których żadna zbiorowość ludzi nie jest wolna. Jednak jeśli nawet nie jesteśmy w stanie wyeliminować konfliktów to możemy pracować nad tym aby jak najlepiej je rozwiązywać.

Continue Reading

Mediacje w praktyce #dział spadku

W praktyce sprawy o dział spadku bywają mocno zróżnicowane. Ich charakter zależy m.in.: od tego jakie składniki wchodzą w skład spadku po zmarłym, wyceny wartości spadku, ilości osób dziedziczących. Wpływ na sprawy spadkowe ma również to czy będą występować jakieś roszczenia obok samego działu spadku np. sprawa o zachowek. Jeśli  w skład spadku wchodzi nieruchomości konieczne jest dokonanie działu spadku przed notariuszem (tutaj wymagane jest zgodne działanie wszystkich spadkobierców) lub w postępowaniu sądowym. Oczywiście komplikacje wystąpią jeśli spadkobiercy nie są zgodni, co do tego, w jaki sposób ma zostać podzielony spadek konieczne będzie postępowanie sądowe lub właśnie mediacja. Dodatkowo należy przypomnieć, że w sytuacji kiedy strony nie są zgodne co do wyceny poszczególnych składników majątku, w postępowaniu sądowym powoływany jest biegły sądowy do ich wyceny. Oczywiście przeprowadzenie takiej opinii wydłuża samo postępowanie sądowe oraz podnosi znacznie jego koszty.

Niemniej największą trudnością w tego typu sprawach jest to, że przeciwnikiem są osoby z rodziny. I czasem mimo, że sprawy te pod względem prawnym nie powinny przysporzyć większych komplikacji to właśnie z uwagi na więzy rodzinne i emocje towarzyszące procesowi – stają się postępowaniami trwającymi lata. W takich sprawach często to właśnie emocje biorą górę i nie musi chodzić tu o pieniądze. Na drodze do porozumienia mogą stać dawne zatargi, poczucie krzywdy czy niesprawiedliwości.

Continue Reading

Mediacje w praktyce #uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Postępowanie mediacyjne może zostać wykorzystane w sprawie uchylenia obowiązku alimentacyjnego rodzica względem dziecka. Przy czym tytułem wyjaśnienia na potrzeby niniejszego wpisu roszczenie nazywane jest żądaniem uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Wynika to z faktu, że przepisach prawa możemy znaleźć podstawy zarówno do uchylenia obowiązku alimentacyjnego, jak i do stwierdzenia, że obowiązek ten wygasł. Jednak z uwagi na potoczne nazywanie omawianej instytucji właśnie uchyleniem obowiązku alimentacyjnego takie sformułowanie będzie tutaj używane. 

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego niewątpliwie stanowi dość trudny społecznie temat. Chodzi bowiem o zakończenie realizacji obowiązku utrzymania dziecka przez rodzica. Aby dokonać formalności w tym przedmiocie należałoby wytoczyć przeciwko dziecku stosowne powództwo – co również jest niekiedy bardzo negatywnie odbierane. Mediacja jako ugodowa metoda rozstrzygania sporu może okazać się w tym wypadku niezwykle pomocna.

Continue Reading

Mediacje w praktyce #podział majątku wspólnego po rozwodzie

Rozwód stanowi zakończenie pewnej wspólnej drogi dwojga osób i jednocześnie rozpoczyna zupełnie nowy rozdział w ich życiu. Jednak należy pamiętać, że rozwód kończy jedynie małżeństwo ale nie reguluje już spraw majątkowych rozwiedzionych małżonków. Zatem jeżeli byli małżonkowie zgromadzili wspólny majątek w czasie trwania małżeństwa to zasadne byłoby go podzielić po rozwodzie. Dlaczego zasadne? Co prawda przeprowadzenie podziału majątku po rozwodzie nie jest obowiązkowe ale kiedy człowiek zaczyna „nowe” życie dobrze aby miał uporządkowaną przeszłość w szczególności jej aspekt finansowy. W obecnych czasach często mamy przecież do czynienia z sytuacją kiedy osoby po rozwodzie mają wspólne mieszkanie wraz z wyposażeniem, samochód czy też wspólne kredyty – czyli jednym słowem jest co dzielić.

W sytuacji kiedy w skład majątku wspólnego byłych małżonków wchodzi nieruchomość wymusza to na nich przeprowadzenie podziału majątku przed sądem albo przed notariuszem. Przy czym należy pamiętać, że przed notariuszem można podzielić majątek jedynie w sposób zgodny – notariusz nie będzie rozstrzygał żadnych sporów. Zatem w sytuacji kiedy strony nie mogą się porozumieć – pozostaje im postępowanie sądowe. Jak ma się do tego wszystkiego mediacja?

Continue Reading

Bezskuteczna egzekucja alimentów i co dalej? #2 Odebranie prawa jazdy

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej na koniec maja 2021 r. łączne zaległości rodziców, którzy nie płacą alimentów przekroczyły już 13 mld zł. 

Z płacenia alimentów nie wywiązuje się prawie 300 tys. rodziców, natomiast średni dług jednego rodzica, który nie płaci na dzieci to ok. 43,7 tys. zł. Jak widać skala problemu niewywiązywania się z płacenia alimentów jest ogromna. 

Jedną z sankcji jakie grożącą dłużnikowi alimentacyjnemu jest odebranie mu prawa jazdy. Być może dla wielu osób jest to zaskakująca procedura ale w praktyce często okazuje się być bardzo skuteczna.

Continue Reading