Zmiany w programie „Dobry start” – czyli na jaki zasadach będzie przyznawana tzw. wyprawka szkolna 300 plus

W ramach programu „Dobry start” od 2018 r. przyznawana jest wyprawka na rozpoczęcie roku szkolnego w wysokości 300,00 zł. Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-tego roku życia. Natomiast dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują to świadczenie do ukończenia przez nie 24-tego roku życia. Świadczenie 300 plus przyznawane jest niezależnie od uzyskiwanego przez rodziców dochodu.

Continue Reading

Wpływ świadczeń socjalnych na alimenty

Obowiązek alimentacyjny najkrócej możemy scharakteryzować jako konieczność dostarczania środków do utrzymania określonym osobom. Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy alimenty płacone są przez rodziców na rzecz dzieci. Wysokość samych alimentów określana jest z uwzględnieniem dwóch kryteriów usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz zarobkowych i majątkowych możliwości osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Zatem dopiero analizując oba powyższe kryteria można oszacować wysokość miesięcznych alimentów. Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumie się potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu (odpowiedni do jego wieku i uzdolnień) prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Potrzeby są różne i zależą od wieku dziecka, stanu zdrowia itp. typowe koszty związane z wyżywieniem, opieką medyczną, mieszkaniem, nauką itd.

Natomiast możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, a nie rzeczywiste zarobki i dochody. Dodatkowo należy pamiętać, że dzieci zawsze mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie.

Często jednak w czasie toczących się postępowań w sprawach o alimenty padają argumenty ze strony zobowiązanej do ich płacenia, że skoro na dziecko są przyznane jakieś świadczenia socjalne albo świadczenie 500 plus to kwoty tych świadczeń powinny być uwzględnione przy określaniu wysokości alimentów.

Continue Reading

Zrzeczenie się dziedziczenia i odrzucenie spadku – czyli jak uniknąć płacenia długów po osobie zmarłej

Przepisy prawa* wyraźnie wskazują, że w przypadku śmierci, wszystkie zobowiązania, w tym długi danej osoby, przechodzą na spadkobierców zmarłego. W sytuacji kiedy osoba zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu, mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Wtedy spadkobiercami są, w pierwszej kolejności współmałżonek i dzieci zmarłego.

Niejednokrotnie może się jednak okazać, że spadkodawca zostawia po sobie znaczne długi, których spłaty spadkobierca wolałby uniknąć.  Osoba zmarła może pozostawić po sobie zadłużenia np. z tytułu niespłaconych pożyczek czy kredytów, a nie posiada już żadnych aktywów (np. nieruchomości czy oszczędności), które pozwoliłyby na spłatę takich należności. W takiej sytuacji przepisy prawa przewidują dwie instytucje, których celem jest wyłączenie od dziedziczenia i ochrona spadkobierców przed długami zmarłego. Mowa tutaj o zrzeczeniu się dziedziczenia oraz o odrzuceniu spadku. Mimo, że cel tych instytucji jest podobny (uniknięcie odpowiedzialności za długi po zmarłym), jednak różnice pomiędzy zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku są bardzo istotne.

Continue Reading

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Osoby zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz dzieci często żyją w przeświadczeniu, że ich obowiązek ustanie z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, czyli magicznych 18 lat. Nic bardziej mylnego. Taka okoliczność nie zwalnia bowiem z świadczeń alimentacyjnych na rzecz dorosłego już dziecka.

Continue Reading

Rozliczanie ulgi prorodzinnej po rozwodzie

Ulga prorodzinna, potocznie nazywana ulgą na dzieci, stanowi jedną z najpopularniej ulg odliczanych przez podatników. Jednak budzi ona szereg wątpliwości, w wypadku gdy jej rozliczenia dokonują osoby będące po rozwodzie.

Kiedy można rozliczyć ulgę prorodzinną?

Ulga ta przysługuje na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych* zgodnie z którym podatnik ma prawo odliczyć ulgę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1. wykonywał władzę rodzicielską;

2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Continue Reading

Separacja – razem czy jednak osobno?

Każde małżeństwo mierzy się na swojej drodze z różnego typu problemami. Czasami są to przejściowe trudności, z którymi małżonkowie wspólnie sobie radzą i szczęśliwie kontynuują swój związek. Bywa jednak i tak, że problemy nawarstwiają się przez długi czas i dochodzi do ich eskalacji. Wtedy małżonkowie tak naprawdę nie wiedzą, co dalej będzie z ich związkiem i czy jest sens go kontynuować. Jednak nie zawsze taka trudna sytuacja w związku musi oznaczać rozwód. Małżonkowie mogą jeszcze dostrzegać szansę na ratowanie swojego małżeństwa. Rozwiązaniem takiej sytuacji może być separacja – alternatywa dla osób, które z różnych przyczyn nie chcą się jeszcze rozwodzić. Separacja to czas, który można dać sobie na przemyślenia, refleksje i podjęcie decyzji o powrocie do małżonka albo o definitywnym rozstaniu. Nigdy nie są do decyzje proste i z tej racji powinny być odpowiednio przemyślane, w szczególności gdy w grę wchodzi również dobro małoletnich dzieci. 

Skutki orzeczenia przez Sąd separacji są zbliżone do skutków rozwodu, oczywiście z pewnymi istotnymi wyjątkami, które zostaną omówione poniżej. Podstawową różnicą między rozwodem a separacją jest to, że małżeństwo nadal formalnie trwa, a sama separacja może zostać zniesiona. Zniesienie separacji oznacza niejako „powrót” do małżeństwa ze wszystkimi tego konsekwencjami. Orzeczenie separacji może natomiast ułatwić małżonkom późniejszą decyzję o rozwodzie ale może również pomóc im odbudować związek. W każdym razie separacja jest opcją, którą warto rozważyć w podczas kryzysu w małżeństwie oraz przed podjęciem ostatecznej decyzji o rozwodzie.

Continue Reading

Zmiany w programie „500 plus” w 2021 r.

Od 2021 r. świadczenie wychowawcze „500 plus” będzie wypłacane na nowych zasadach. Zmianie ulega okres na jakie świadczenie jest przyznawane oraz termin do złożenia odpowiedniego wniosku.

Termin na złożenie wniosku

Zasadniczo wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach tzw. „programu Rodzina 500 plus” należało składać co roku. Jednakże obecnie obowiązuje dłuższy okres, na jaki zostało przyznane to świadczenie. Mianowicie, w sytuacji kiedy osoba uprawniona złożyła wniosek o świadczenie „500 plus” po 30 czerwca 2019 r., to świadczenie zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 r. W praktyce oznaczało to, że w 2020 r. nie było konieczności składania kolejnego wniosku.

W 2021 r. wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500 plus” na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 01 kwietnia danego roku w urzędzie. Natomiast wnioski składane drogą elektroniczną będą przyjmowane od dnia 01 lutego danego roku.

Continue Reading

Rodzinna piecza zastępcza

Szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo jest niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju człowieka, przez co wpływa ono zarówno na nasze zachowanie jak i postrzeganie świata. Niestety często wiele dzieci zostaje pozbawionych podstawowej opieki ze strony swoich rodziców i znajduje się w sytuacji zaniedbania czy nawet zagrożenia zdrowia i życia. Niezbędna jest wtedy pomoc osób trzecich tj. rodziców zastępczych, którzy zapewnią takiemu dziecku bezpieczne przejście przez ten trudny okres w życiu, ofiarując swoją troskę, stabilizację, bezpieczeństwo oraz odpowiednie warunki do rozwoju. Rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku, a bywa że nawet jego rodzinie biologicznej, która znalazła się w kryzysowej sytuacji. Dziecko nie jest jednak przyznane rodzinie zastępczej raz na zawsze i zawsze może ono wrócić do swojej biologicznej rodziny, jeśli tej uda się pokonać kryzys, w jakim się znalazła. W przypadku rodziny zastępczej nie powstają więzy prawne oraz rodzinne pomiędzy opiekunami a ich wychowankiem. Dziecko będące w pieczy zastępczej nie zostaje przysposobione oraz nie nosi nazwiska swoich opiekunów. Rodzice zastępczy mogą jednak posiadać możliwość podejmowania decyzji, istotnych dla życia dziecka, np. w kwestii wyboru szkoły czy leczenia małoletniego. Dzieje się tak w przypadku, gdy rodzicom biologicznym władza rodzicielska zostaje ograniczona lub odebrana. 

Jednak, jak ostatnio zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, w Polsce jest ciągle za mało rodzin zastępczych. Wielokrotnie zdarzają się sytuacje kiedy małe dzieci, odbierane rodzicom z powodu zagrożenia zdrowia czy życia, trafiają do placówek instytucjonalnych. Takie ustalenia RPO nastąpiły wskutek publikacji Najwyższej Izby Kontroli z lipca 2020 r. dotyczącej wyników przeprowadzonego postępowania w zakresie „Opieki nad dziećmi w pogotowiach opiekuńczych i rodzinnych”. Zgodnie z tym raportem NIK (kontrola została przeprowadzona w 15 powiatach i miastach na prawach powiatu) wykazano niedostateczną liczbę rodzin zastępczych, w tym zawodowych rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Wskutek tego nawet małe dzieci trafiają do instytucjonalnego pogotowia opiekuńczego(w skontrolowanych jst ponad jedna trzecia), choć ustawa o pieczy zastępczej wyraźnie wskazuje, że dzieci do lat 10 muszą jak najszybciej trafiać do rodzin zastępczych. W 2018 r. zdarzało się, nawet że w placówkach instytucjonalnych przebywały dzieci w wieku poniżej 1 roku.

Z uwagi na powyższe wyniki kontroli niewątpliwie w Polsce powinno się szerzej propagować rodzinną pieczę zastępczą, tak aby otoczyć potrzebujące dzieci, jak najszybszą i jak najlepszą opieką. Stąd też poniżej omówiona zostanie procedura kwalifikacyjna dla osób, które chciałyby pełnić funkcje rodziny zastępczej.

Continue Reading

Świadczenie „500 plus” a alimenty

Jak powszechnie wiadomo, na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*, potocznie nazywanej Programem „500 plus”, przyznano rodzicom prawo do uzyskania tzw. świadczenia wychowawczego na dzieci. Aktualnie jego wysokość to kwota 500,00 zł na każde dziecko w rodzinie. W postępowaniach sądowych w sprawach o alimenty często pada argument, że skoro na dziecko przyznane jest takie świadczenie w wysokości 500,00 zł miesięcznie, to powinno być ono uwzględnione przy określaniu wysokości alimentów.

Czy zatem faktycznie świadczenie wychowawcze „500 plus” może być brane pod uwagę przez Sądy w procesach o alimenty?

Continue Reading