Polityka prywatności

W niniejszym dokumencie pragnę poinformować o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Zapewniam,  iż tworząc niniejszy dokument starałam się aby był on w pełni czytelny i w sposób zrozumiały informować o przysługujących Użytkownikom uprawnieniach jak i podejmowanych przez mnie działaniach.

1.Administrator Danych Osobowych

Na początek podstawowa informacja – Administratorem strony internetowej (bloga) anitagrzywacz.pl jest Anita Grzywacz, ul. Ogrodowa 14/2, 67-407 Szlichtyngowa – w dalszej części nazywana Administratorem Danych Osobowych

2. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

3. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskał z innych źródeł. Administrator Danych Osobowych realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Pragnąc zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzane są dane osobowe Administrator Danych Osobowych  dba o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane.

Jednocześnie wskazuje się, że ilekroć przetwarzane są dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, dokłada się każdorazowo starań aby przeanalizować i zrównoważyć interes Administratora Danych Osobowych oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarza się danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdzie się do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad moim interesem (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadana jest odpowiednia zgoda lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

4. Cookies

W ograniczonym zakresie Administrator Danych Osobowych może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronie internetowej anitagrzywacz.pl.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez anitagrzywacz.pl lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

5. Google Analitics

Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonywane jest za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Informacje gromadzone są z związku z działaniem statystyki strony anitagrzywacz.pl

Google Analytics to narzędzie analityczne firmy Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób korzystają z nich użytkownicy. Narzędzie to może użyć zestawu plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

6. Wtyczki społecznościowe

Na stronie internetowej anitagrzywacz.pl stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych, takich jak:

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Po odwiedzeniu strony anitagrzywacz.pl na której zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedziłeś nas z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy jesteś w danym momencie zalogowany lub w ogóle zarejestrowany w danym portalu społecznościowym.

Jeżeli jesteś równocześnie zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Twoje odwiedziny na stronie do Twojego profilu. Również gdy skorzystasz z wtyczek społecznościowych i np. polecisz artykuł bądź inne treści, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Twojego profilu. Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy przypisał wizytę na naszych stronach do Twojego danego konta użytkownika, powinieneś wylogować z danego serwisu na czas korzystania z naszych serwisów.

Dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Twoją wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego. Administrator Danych Osobowych nie posiada wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu zaleca się lekturę aktualnych wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych niżej wskazanych operatorów serwisów społecznościowych:

7. Logi serwera

System informatyczny, z którego korzysta anitagrzywacz.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z anitagrzywacz.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na anitagrzywacz.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji anitagrzywacz.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

8. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki mogą być przetwarzane dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Podkreślenia wymaga, że nie wolno przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informuje się, że:

1) w przypadku, gdy  Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 5 lat.

9. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Administrator Danych Osobowych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@anitagrzywacz.pl

Zastrzega się prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności:

a) Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowuje Administrator Danych Osobowych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na: kontakt@anitagrzywacz.pl

b) Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator Danych Osobowych można dokonać poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@anitagrzywacz.pl

c) Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informuje się o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwia wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podano innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosi o przesłanie maila na adres: kontakt@anitagrzywacz.pl

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych to przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.

e) prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: kontakt@anitagrzywacz.pl

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora Danych Osobowych albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora Danych Osobowych.

Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

10. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie jakiekolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, proszę o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: kontakt@anitagrzywacz.pl

Wszelkie otrzymane skargi Użytkowników zostaną rozpatrzone i udzielona zostanie na nie odpowiedź.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator Danych Osobowych mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

Zastrzega się również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza się dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://anitagrzywacz.pl.