Możliwości zarobkowe przy ustalaniu alimentów

Na zakres alimentów należnych dziecku składają się dwie przesłanki. Z jednej strony jest to zakres jego usprawiedliwionych potrzeb dziecka a z drugiej możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica, który jest zobowiązany do płacenia alimentów. 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest zgodne co do tego, że możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do dostarczania środków utrzymania (alimentów) nie wynikają z faktyczne osiąganych zarobków i dochodów, ale stanowią środki pieniężne, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do swych sił umysłowych i fizycznych. Zatem możliwości zarobkowe i majątkowe natomiast analizować należy przez pryzmat wieku, stanu zdrowia, wykształcenia i doświadczenia zarówno życiowego, jak i zawodowego.

Jak wskazał Sąd Najwyższy „rozpoznając sprawę o alimenty sąd powinien wykazać szczególną aktywność w gromadzeniu i przeprowadzaniu dowodów w celu prawidłowego ustalenia rzeczywistych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego”. Co to oznacza w ogóle w praktyce? Czy wystarczające będzie ustalenie możliwości zarobkowych rodzica w oparciu jedynie o przedstawione przez niego zaświadczenie o dochodach? Nie zawsze. Może się bowiem okazać, że rodzic pozwany o alimenty mimo wysokich kwalifikacji zarabia jedynie minimalne wynagrodzenie. W takiej sytuacji Sąd może się oprzeć możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie. 

Zatem wysokość alimentów nie zawsze jest określana tylko i wyłącznie na podstawie wykazywanych aktualnie zarobków rodzica, gdyż te często mogą nie mieć pokrycia w rzeczywistości i mieć na celu jedynie chęć płacenia jak niższych alimentów. W takich sytuacjach w postępowaniu sąd będzie badał jakie dochody osoba zobowiązana mogłaby uzyskać przy wykorzystaniu w pełni swoich możliwości zarobkowych z uwzgędnieniem jej wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych kwalifikacji czy średnich płac w danym zawodzie. Zatem możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody jeśli widać od razu, że są one po prostu zaniżone. 

Jakie dokumenty mogą być pomocne w ustaleniu możliwości zarobkowych 

 1. Aktualne zaświadczenie od pracodawcy o wysokości osiąganego dochodu,
 2. Dokumenty kredytowe/wydruki z rachunków bankowych (w sprawach o alimenty Bank na żądanie Sądu udostępnia historię rachunku bankowego bez zgody osoby pozwanej o alimenty),
 3. Informacje z właściwego Urzędu Pracy,
 4. Deklaracje podatkowe,
 5. Zdjęcia z portali społecznościowych,
 6. Oferty pracy dla właściwej branży.

Alimenty od osoby bezrobotnej

Co w sytuacji, kiedy rodzic zataja lub zaniża źródła dochodu, celowo nie podejmuje legalnej pracy z obawy przez obowiązkiem alimentacyjnym? Czy istnieje możliwość nałożenia obowiązku alimentacyjnego na osobę bezrobotną lub możliwość wyegzekwowania wyższych alimentów umożliwiających pokrycie potrzeb dzieci? Wiele osób jest w błędnym przekonaniu, że nie ma takiej możliwości, ponieważ Sąd nie przyzna alimentów skoro dana osoba nie pracuje. Ale to nieprawda. Od osób bezrobotnych też są zasądzane alimenty. Sąd bowiem może ustalić, że taka osoba może podjąć pracę (choćby za wynagrodzeniem minimalnym) i posiada możliwości do zarobkowania. Dziecko nie może być natomiast pokrzywdzone biernością zawodową rodzica albo tym, że ten celowo nie pracuje legalnie. 

Uchylenie się od alimentów

Zgodnie z prawem istnieje możliwość uchylenia się od płacenia alimentów na dziecko, jednak tylko w szczególnych okolicznościach. Można się uchylić od płacenia alimentów względem dziecka pełnoletniego gdy wystąpi jedna z następujących przesłanek:

 • alimenty powodują dla rodzica nadmierny uszczerbek,
 • dziecko nie dokłada starań, aby samodzielnie się utrzymać,
 • alimenty są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

O nadmiernym uszczerbku możemy mówić kiedy np. rodzic jest osobą bardzo schorowaną, nie ma możliwości podjęcia pracy i korzysta z jedynie ze świadczeń socjalnych. Natomiast o  sprzeczności alimentów z zasadami współżycia społecznego możemy mówić, gdy dziecko postępuje w sposób rażący wobec rodzica. Przykłady:

 • jeżeli dziecko zachowuje się w sposób karygodny, który godzi w życie lub zdrowie rodzica,
 • zachowanie dziecka powoduje naruszenie godności lub innych dóbr osobistych rodzica,
 • w wyniku podjętych przez siebie działań dziecko popadło w niedostatek lub wywołało umyślnie sytuację, która prowadzi do żądania alimentów.

Niemożność uiszczania alimentów 

Niemożność zapewnienia dziecku utrzymania powinna być rozumiana jako niemożność wywołana okolicznościami obiektywnymi i niezawinionymi przez rodziców, np. ich złym stanem zdrowia, zaawansowanym wiekiem, niepełnosprawnością, całkowitą niezdolnością do pracy lub zdolnością znacznie ograniczoną, długotrwałym brakiem zatrudnienia mimo jego intensywnego poszukiwania, koniecznością sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, koniecznością sprawowania opieki nad licznym potomstwem, a także nadzwyczajnymi zdarzeniami losowymi wykluczającymi podjęcie pracy zarobkowej. Należy te sytuacje traktować wyjątkowo i ostrożnie bo zawsze priorytetem jest konieczność utrzymania dziecka.

Continue Reading

Równa stopa życiowa przy ustalaniu wysokości alimentów

Ustalając zakres świadczeń alimentacyjnych Sąd uwzględnia zarówno usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz zarobkowe i majątkowe możliwości rodzica zobowiązanego do zapłaty alimentów. Na usprawiedliwione potrzeby dziecka składają się nie tylko elementarne aspekty związane z zaspokojeniem minimum egzystencji, takie jak wyżywienie, opłaty eksploatacyjne za mieszkanie, odzież, obuwie, higiena osobista, leczenie, ale również potrzeby związane z rozwojem duchowym i intelektualnym dziecka z uwzględnieniem jego wieku, uzdolnień i zainteresowań.

Continue Reading

Usprawiedliwione koszty utrzymania dziecka

Zakres obowiązku alimentacyjnego to inaczej po prostu wysokość alimentów. Składając do sądu pozew o alimenty trzeba dokładnie określić ich miesięczną wysokość, przy czym nie może to być kwota dowolnie określana w myśl zasady „niech płaci jak najwięcej”. Kwota ta powinna być precyzyjnie wyliczona oraz przede wszystkim udowodniona pod kątem jej zasadności. Zgodnie z przepisami prawa zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Dzisiaj omówimy tę pierwszą przesłankę, czyli co się kryje pod pojęciem „usprawiedliwionych potrzeb”.

Continue Reading

Walentynki – czy po rozstaniu należy zwracać otrzymane prezenty?

W dniu dzisiejszym obchodzimy Walentynki i stąd wpis będzie dotyczył miłości ale w nieco przewrotnym wydaniu. Gdzie jest miłość są i podarunki. Jak są podarunki to są i wydatki. Czasy mamy takie, że owe prezenty mogą przedstawiać znaczną wartość materialną. Kiedy między partnerami jest dobrze, wtedy nikt nikomu tych prezentów nie wylicza. Sytuacja zmienia się diametralne w momencie rozstania. Te bowiem rzadko przebiegają w przyjaznej i pełnej zrozumie atmosferze. Wtedy oprócz wzajemnych animozji dochodzić może do wypominania sobie tego co kto komu kupił albo zafundował. 

I tutaj pojawia się zasadnicze pytanie. Czy można żądać zwrotu prezentów danych byłemu partnerowi? Jak to się mawia „Kto daje i zabiera…” Ale czy faktycznie prezenty należy zwracać po rozstaniu?

Jak wiadomo prawo reguluje wiele sfer naszego życia społecznego, w tym także tego prywatnego. Nie ma wprawdzie wprost przepisu, którego treść stanowiłaby, jasną odpowiedź, że w przypadku rozstania partnerów należy oddać sobie upominki. Jednak zostało wydanych kilka orzeczeń, które stanowią podpowiedź jak zastosować ogólnie brzmiące przepisy prawa do takich właśnie sytuacji.

Tutaj można przywołać wyroku Sąd Najwyższy z dnia 9 października 2015 r., (sygn. akt IV CSK 772/14). Sąd Najwyższy uznał, że jeśli związek partnerski nie kończy się zawarciem małżeństwa, to cel inwestycji zostaje w przyszłości udaremniony. Wobec tego partner, który otrzymał pieniądze, musi je zwrócić, jako świadczenie nienależne. 

Podobne wyroki zapadają również w sprawach dotyczących zwrotu pierścionka zaręczynowego. Mianowicie partner przekazuje swojej narzeczonej drogi pierścionek zaręczynowy, zostaje przyjęty, ale po jakimś czasie partnerka rozmyśla się, czy to oznacza, że powinna zwrócić ten pierścionek?

W naszej kulturze pierścionek zaręczynowy jest symbolem starania o nawiązanie związku małżeńskiego, czyli jest to pewna inwestycja w związek. Pierścionek zaręczynowy to symbol niejako zawartej umowy. A zatem, niezależnie od tego, kto zaręczyny zerwał, powinno się taki pierścionek zwrócić. Jeśli ten cel odpada, bo druga strona się rozmyśla, wówczas może liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

Co z pozostałymi prezentami? Przykładowo w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6.06.2006 r. I Aca 131/06 uznano, że jeżeli związek partnerski nie kończy się zawarciem małżeństwa, to cel inwestycji zostaje w przyszłości udaremniony. Wobec tego partner, który otrzymał prezenty musi je zwrócić jako świadczenie nienależne. Jeżeli bowiem partner obdarowywał drugiego prezentami ponieważ liczył na to, że nieformalny związek zostanie sformalizowany, w przypadku, gdy zdarzenie to nie doszło do skutku, może on żądać zwrotu darowanych prezentów. Istotne w takich sprawach wydawać się może też czy prezenty były czynione okazjonalnie, lub nawet częściej lecz odwzajemniane i miały charakter zwyczajowy. 

Jak udowodnić przekazanie prezentów byłemu partnerowi?

Niejednokrotnie, pod wpływem emocji, dochodzi między byłymi partnerami do kłótni i wzajemnych żali i oskarżeń. Aby skierować sprawę nie trzeba wiele ale należy pamiętać, że swoje roszczenia zawsze należy udowodnić. Szczerze zakochani pierwotnie w sobie partnerzy nie zbierają paragonów zakupu prezentów, nie notują dat obdarowania, czy też niekoniecznie czynią takie prezenty w obecności świadków. Dlatego sposób udowodnienia przekazania majątku jest zależny od sposobu jego dokonania. Przykładowo można skorzystać z wyciągów z kont bankowych, zdjęć czy zeznań świadków. Zasadne jest również wystosowanie pisma do byłego partnera wzywające do zwrotu danego majątku. Wówczas niejednokrotnie w odpowiedzi były konkubent potwierdza, że otrzymał określony majątek, ale nie odda go z danych powodów. To również może stanowić dowód, że taki prezent faktycznie został darowany.

Można uznać, że przywołane orzeczenia stanowią przestrogę dla osób mamiących swojego partnera wizją wspólnej przyszłości przy jednoczesnym drenowaniu jego konta w banku.

Continue Reading

10 najczęściej popełnianych błędów w sprawach o alimenty

Sprawy o ustalenie wysokości alimentów czy ich podwyżkę (rzadziej obniżenie) to jedne z najczęstszych z zakresu prawa rodzinnego. Często są to też sprawy, które są prowadzone przez rodziców bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. W tego typu postępowaniach z jednej strony Sąd ocenia jakie są miesięczne usprawiedliwione koszty utrzymania dziecka, a z drugiej jakie są możliwości majątkowe rodzica, który ma płacić alimenty. Te usprawiedliwione potrzeby dziecka to w dużym uproszczeniu – zsumowane miesięczne wydatki takie jak: rachunki za media, wydatki na wyżywienie, ubrania, opiekę medyczną, zajęcia dodatkowe, wyjazdy, rozrywkę, środki chemiczne i kosmetyki, przybory szkolne itp. Ich wysokość zależy też od tego na jakim poziomie żyją rodzice i jakie kwoty na te wydatki były przeznaczane. Jednak w wielu prowadzonych samodzielnie sprawach pojawia się sporo błędów, które przekładają się potem na wysokość zasądzanych alimentów.

Oto 10 najczęściej popełnianych błędów.

Continue Reading

Wyuczona bezradność u ofiar przemocy domowej

Zajmując się sprawami kobietami będących ofiarami przemocy, wciąż na nowo odkrywam różnorakie oblicza bezsilności…  Przekonanie o swojej niemocy, o tym, że nikt nie pomoże, przeplatane bywa mocną nadzieją na zmianę swojego partnera. Równie silne bywa przekonanie, że pozostawanie w przemoc owym związku ma służyć dobru dzieci. Jak to zrozumieć, wyjaśnić?

Pomocna w tym może okazać się teoria wyuczonej bezradności ofiar przemocy domowej. 

Przemoc w rodzinie zawsze jest swoistego rodzaju procesem. Bardzo trudno wskazać jednoznacznie, kiedy miała miejsce pierwsza sytuacje przemocowe, od czego to wszystko się zaczęło. Jednocześnie zaobserwować można postępującą intensyfikację tego typu zachowań. Zazwyczaj zaczyna się od drobnych uszczypliwości, krytykowania i wyśmiewania. Stopniowo zachowania te są coraz częstsze i silniejsze, zmieniają się w np. ograniczanie kontaktów z innymi osobami, aż wreszcie dochodzi do aktów przemocy fizycznej.

Często związek, w którym miała miejsce przemoc domowa, prawdopodobnie będzie stale wiązał się z przemocą, która układa się w przewidywalny i powtarzalny wzór. Cykl przemocy możemy podzielić na następujące etapy:

Etap pierwszy: okres budowania napięcia, w którym sprawca zaczyna się złościć, komunikacja się załamuje, a ofiara odczuwa potrzebę ustąpienia i poddania się oprawcy.

Etap drugi: okres działania, w którym dochodzi do pierwszych nadużyć i agresji.

Etap trzeci: odpuszczenie, w którym osoba stosująca przemoc może przeprosić, okazać skruchę lub spróbować zrekompensować nadużycie. Sprawca może również obiecać, że nigdy więcej nie będzie znęcał się nad ofiarą lub, alternatywnie, winić ofiarę za sprowokowanie nadużycia.

Etap czwarty: okres spokoju, tzw. miodowy miesiąc, w którym agresja ustaje, sprawca zachowuje się tak, jakby nigdy się nie zdarzyło, a ofiara może zacząć wierzyć, że maltretowanie się skończyło, a sprawca się zmieni.

Następnie niestety cykl się powtarza. Dlatego patrząc właśnie z tej perspektywy, nie dziwi fakt, że wiele ofiar przemocy domowej rozwija wyuczoną bezradność. Kiedy doświadczają przemocy w ciągłym cyklu, bez względu na to, co zrobią, czują się całkowicie bezradni i niezdolni do uniknięcia kolejnych nadużyć ze strony partnera. Często kobiety nie znajdują w takich sytuacjach wsparcia w rodzinie czy też instytucjach, a to potęguje poczucie beznadziei.

Osoby, które doświadczają zachowań przemocowych doznają nie tylko cierpienia psychicznego, ale nierzadko i szkód materialnych (związanych np. z niszczeniem sprzętów domowych czy telefonu), zdrowotnych (konsekwencje przemocy fizycznej) czy emocjonalnych (w wyniku życia w ciągłym napięciu i strachu). Wyuczona bezradność jest poddaniem się, zaprzestaniem działania, które wynika z przekonania, że cokolwiek się zrobi, nie będzie miało żadnego znaczenia.

W różnych opracowaniach możemy przeczytać o Leonorze Walker, która badając przez wiele lat zachowanie kobiet – ofiar przemocy w rodzinie, wykazała, że nie zawsze godziły się na złe traktowanie ze strony partnera. Na początku, gdy pojawiły się akty przemocy, podejmowały różne działania mające wpłynąć na zmianę sytuacji („od prośby do groźby”). Dopiero gdy nabierały przekonania o nieskuteczności swoich zabiegów, rodziło się w nich poczucie bezradności. Ofiara uczy się bezradności, gdy spostrzega, że nie ma związku między jej zachowaniem a atakami agresji ze strony partnera. Cokolwiek by zrobiła, nie da jej to gwarancji bezpieczeństwa, nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. Ofiary często mówią: nic nie było w stanie go zadowolić, zawsze znalazł się jakiś powód, żeby je skrzywdzić. 

Syndrom wyuczonej bezradności sprawia, że ofiary przemocy nie podejmują kroków do szukania pomocy. Temu stanowi towarzyszy często:

 • lęk przed reakcją partnera,
 • obawa o brak wsparcia ze strony rodziny i o to, że stanie ona po stronie oprawcy,
 • obawa, że samo ujawnienie faktu przemocy w rodzinie tylko pogorszy i tak już złą sytuację,
 • poczucie wstydu i upokorzenia,
 • przekonanie, że kobieta zasłużyła na takie traktowanie,
 • uzależnienie finansowe od partnera.

Syndrom wyuczonej bezradności przyczynia się do uwięzienia kobiety w związku krzywdzącym, działa jako silny czynnik zniewalający. Efekt wyuczonej bezradności jest tym bardziej trwały im:

– młodsza jest osoba doznająca przemocy,

– dłużej pozostaje w sytuacji, na której zmianę nie ma wpływu mimo, że stara się ją jakoś kontrolować,

– osoba doznająca przemocy więcej ma doświadczeń z nieposiadania wpływu na daną sytuacje , niż z posiadania go,

– ma coraz mniej wiary i nadziei, że ona sama jak również osoby ją otaczające mają wpływ na zmianę jej sytuacji.

Jednak jak jak stwierdził Sad Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń nie każda sytuacja, która wydaje się być beznadziejna jest nią w rzeczywistości. Dlatego mimo wszystko warto szukać pomocy. Gdzie można ją znaleźć?

 • punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, dla osób w trudnej sytuacji materialnej;
 • powiatowe poradnie pomocy rodzinie;
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • przychodnie lekarza rodzinnego,
 • policja, prokuratura, sądy,
 • poradnie zdrowia psychicznego,
 • telefon „Niebieska Linia” 800-12-00-02
 • policyjny telefon zaufania ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 800 120 226
 • telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 116 111
 • dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
 • „Zatrzymaj przemoc”: 800 120 148 
 • kryzysowy telefon zaufania:  116 123 (codziennie w godz. 14-22)
 • telefon wsparcia dla osób dorosłych w sprawach dzieci: 800 100 100 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-15).
Continue Reading

Zmiany w prawie w 2024 r.

Początek nowego roku to nie tylko czas odpoczynku po świętach czy sylwestrowej zabawie ale też czas wielu zmian w polskim prawie. Warto się z nimi zapoznać💡💡💡

1️⃣ Podwyżka wynagrodzenia minimalnego – od 1 stycznia wynagrodzenie minimalne wynosi 4242 zł brutto (3 221,98 zł netto), stawka godzinowa wzrosła natomiast do 27,70 zł. Kolejna podwyżka obowiązywać będzie od 1 lipca — wynagrodzenie minimalne osiągnie wówczas poziom 4300 zł (3 261,53 zł netto), a stawka godzinowa 28,10 zł.

2️⃣ Od 1 stycznia w życie wszedł w życie głośno komentowany zakaz sprzedaży napojów energetycznym dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. W związku z tym tego typu napoje znikną ze sklepików szkolnych oraz automatów. Ich sprzedaż będzie wyglądać podobnie jak w przypadku alkoholu czy papierosów, konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego wiek klienta.

3️⃣ Świadczenie 500+ zostaje podwyższone do 800+. Podwyżka świadczenia jest automatyczna, beneficjenci nie muszą więc składać żadnych dodatkowych wniosków.

4️⃣ „Podatek od plastiku” – nową daninę wprowadzono po to, aby ograniczyć zużycie tworzyw sztucznych, które w coraz większym stopniu zanieczyszczają środowisko. Za zakupy czy jedzenie na wynos będziemy płacić więcej, a dopłata wynosi 0,20 zł w przypadku kubków na napoje oraz 0,25 zł w przypadku pojemników na żywność (np. typu fast food).

5️⃣ Od 14 marca 2024 roku nietrzeźwi kierowcy będą mogli stracić pojazd. Konfiskata będzie dotyczyć tylko własności sprawcy wypadku. Konfiskata nastąpi w dwóch przypadkach: mając co najmniej 1,5 promila w momencie zatrzymania lub mając co najmniej 1 promil przy spowodowaniu wypadku. Sąd będzie mógł orzec przepadek samochodu, gdy sprawca wypadku będzie miał od 0,5 do 1 promila.

6️⃣ Obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF – od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy obowiązkowo będą musieli wystawiać faktury ustrukturyzowane. Nie będzie możliwości wystawiania faktur w formie papierowej, ani elektronicznej w obecnym kształcie.

7️⃣ Od 1 stycznia 2024 r. zniknie obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu w starostwie. Od tej pory właściciele samochodów będą mieli jedynie obowiązek jego przerejestrowania. Na złożenie wniosku przewidziano 30 dni od dnia nabycia. W innym wypadku posypią się kary, nawet do 1 tys. zł, jeżeli wniosek nie zostanie złożony w ciągu 180 dni. W mocy pozostaje obowiązek zawiadomienia starosty o zbyciu auta przez dotychczasowego właściciela.

Continue Reading

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka – zmiany w przepisach od 15 listopada 2023 r. 

Spadek jest ogółem praw i obowiązków zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, które są uprawnione są do dziedziczenia. Zgodnie z Kodeksem cywilnym spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadek nie zawsze oznacza wzbogacenie się przez spadkobierców. Niestety często zmarli pozostawiają po sobie znaczne długi, które obciążają spadkobierców. Polskie prawo przewiduje jednak możliwość odrzucenia spadku, po to aby tych długów nie dziedziczyć.

Continue Reading

Zezwolenie sądu na wydanie paszportu dla dziecka

W dzisiejszych czasach podróżowanie poza granicę kraju jest w zasadzie normą, tak samo jak posiadanie paszportu. Niestety często rodzice nie są zgodni co do wyrobienia dziecku paszportu. Oczywiście zazwyczaj taka sytuacja występuje po rozstaniu i stanowi rodzaj rewanżu na byłym partnerze mimo, że sprawa dotyczy przecież dziecka. Co zatem zrobić kiedy drugi rodzić nie wyraża zgody na wyrobie paszportu dla dziecka?

Procedura wyrobienia paszportu dla małoletniego

W myśl art. 5 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1302, 1941) każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu, a pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie. Przepis ten w przypadku osób małoletnich należy wiązać z art. 43 tejże ustawy, który dla wydania dokumentu paszportowego wymaga zgody obojga rodziców, dając tym samym wyraz tego, że wydanie paszportu stanowi ważną decyzję w sprawach dziecka.

Continue Reading

Upadłość konsumencka i jej skutki dla współmałżonka

Z roku na rok systematycznie rośnie popularność upadłości konsumenckiej i tym samym liczba składanych wniosków w tym zakresie. Z każdym kolejnym roku większa liczba Polaków ogłaszała upadłość konsumencką. Bez wątpienia ostatnie lata obfitowały w wydarzenia, które odbiły się wyraźnie na kondycji finansowej społeczeństwa. Mamy do czynienia z efektami pandemii, wzrostu cen podstawowych produktów, rosnącej inflacji, zwiększonych kosztów życia czy też skokowego wzrostu rat kredytów.

Pomimo całego dobrodziejstwa, z jakim wiąże się ogłoszenie upadłości, każdy dłużnik powinien pamiętać, że niesie ona za sobą również konsekwencje rzutujące na wiele aspektów jego dotychczasowego życia. Jest to szczególne ważne kiedy zewsząd różne firmy reklamują upadłość jako prosty i szybki sposób na oddłużenie nie wskazując jednocześnie całokształtu konsekwencji. Jest to bardzo istotne kiedy upadły pozostaje w związku małżeńskim.

Continue Reading